Debat onderwijsbegroting: leidinggevenden in de zon

Op woensdag 30 november en donderdag 1 december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Onderwijsbegroting van 2012. De PO-Raad volgde het debat en heeft tijdens het debat ook diverse malen contact gehad met de verschillende fracties. Dit jaar waren er echter weinig echte hoogtepunten, terwijl de sector aan de vooravond staat van een grote stelselwijziging. Hierbij een kleine selectie van opmerkelijke onderwerpen.

Passend onderwijs
Natuurlijk hebben de Tweede Kamerleden gesproken over de bezuiniging op Passend onderwijs en de zorgen die veel partijen, met name de oppositiepartijen, hebben rond de invoering ervan. De bewindslieden en regeringspartijen spraken over ‘ombuiging’, maar de oppositiepartijen noemen het ‘een snoeiharde bezuiniging’. Dat leidde echter niet tot veranderingen van de plannen. Het inhoudelijke debat hierover wordt begin volgend jaar gevoerd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs. Een motie van de PvdA om het geld voor prestatiebeloning te gebruiken voor Passend onderwijs is door de minister ontraden en lijkt geen meerderheid te gaan halen.

De woordvoerder van de VVD zei dat hij zorgen heeft over de manier waarop de PO-Raad zich heeft verzet tegen Passend onderwijs. De woordvoerder heeft het echter niet goed begrepen. De PO-Raad heeft zich nooit verzet tegen Passend onderwijs zelf, maar tegen de bezuinigingen op het Passend onderwijs. De PO-Raad maakt zich nog steeds zorgen over de tijd en de middelen die beschikbaar zijn voor de invoering. Uit de opmerking van de VVD’er blijkt wel dat hij het geluid van de PO-Raad belangrijk vindt. En dat is goed nieuws.

Tijdens het debat bleek GroenLinks middelen gevonden te hebben in de najaarsnota die nog niet zijn uitgegeven. GroenLinks pleitte ervoor om dit geld het komende jaar in te zetten voor de professionalisering van de mensen die met het passend onderwijs aan de slag moeten. De Staatssecretaris heeft toegegeven dat €22,3 miljoen in de Najaarsnota vrij is, hier zijn (nog) geen juridische verplichtingen voor aangegaan. De PO-Raad zal er tijdens de behandeling van de Najaarsnota voor blijven lobbyen dat deze middelen ingezet worden voor een zorgvuldige invoering van Passend Onderwijs.

Ouders
Tijdens het debat ging veel aandacht naar de betrokkenheid van ouders bij hun schoolgaande kinderen. Minister Van Bijsterveldt had een dag eerder een brief hierover naar de Tweede Kamer gestuurd, die ook in de pers veel aandacht kreeg . De PO-Raad is positief over het betrekken van ouders bij het onderwijs en ziet dan ook kansen in het verbeteren van het partnerschap tussen ouders en school: goede contacten tussen ouders en school, waarbij wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt. Nu weten sommige ouders niet wat ze kunnen doen om hun kind te helpen. Ouders en school zouden meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten krijgen voor de ontwikkeling van de kinderen. Het moment waarop de minister met haar brief kwam is wellicht niet optimaal geweest. De brief ging namelijk niet over de problemen en uitdagingen die deze dagen in de Tweede Kamer besproken werden. Zowel de begrotingsbehandeling, met als hoofdthema de bezuiniging op Passend onderwijs, als ook het onderwerp van de brief verdienden beiden hun eigen aandacht.

In de klas
Zoals wel vaker kwamen verschillende Kamerleden met voorstellen, waarmee ze de gang van zaken tot in de klas willen regelen. Zo werd er geopperd dat leerlingen voortaan weer, verplicht, ‘U’ moeten zeggen tegen de leerkracht, omdat ze dan weer meer respect zouden krijgen voor de leraar of lerares. De minister zei dat het een sympathiek plan te vinden, maar dat het aan de school is om te bepalen hoe de leraren worden aangesproken. Daar sluiten wij ons graag bij aan.

De SP wil dat onderwijsmanagers afkomstig zijn uit het onderwijs en minimaal 1 dagdeel per week voor de klas staan. Het doel van de partij is sympathiek: het management moet kennis hebben van wat zich op de werkvloer afspeelt en betrokken zijn bij het onderwijs. De SP wil daarom de afstand tussen de managers en werkvloer te verkleinen. Het primair onderwijs kenmerkt zich door kleinschaligheid waarbij die afstand helemaal niet zo groot is. Het overgrote deel van het management heeft kantoor op een school of komt daar in ieder geval zeer regelmatig voor overleg. Bovendien vindt de PO-Raad dat een goede leraar niet per sé een goede manager is (en vice versa). In het kader van de professionalisering van het onderwijs, is het op de eerste plaats van belang dat leerlingen de beste leerkrachten voor hun klas hebben en dat managers goede managers zijn. Natuurlijk moeten zij daarbij oog hebben voor de onderwijskundige kant van de organisatie en vanuit de onderwijskundige doelen leiding geven.

Opleidingsbudget
Groen Links kwam met de suggestie dat voortaan 75% van de lerarenbeurs bestemd zou moeten worden voor leerkrachten in het VMBO. De PO-Raad heeft daar direct over gezegd dit geen goed plan te vinden. Zeker nu Passend onderwijs ingevoerd wordt, moeten leerkrachten zich nog verder kunnen professionaliseren. De PO-Raad blijft er voorstander van dat de budgetten verdeeld blijven worden zoals nu ook het geval is: naar rato van het aan tal kinderen in de betreffende sector.

VOG
De CU heeft ingebracht voor vrijwilligers in de buitenschoolse opvang de Verklaring Omtrent Gedrag voortaan gratis te maken. De PO-Raad heeft al eerder gezegd te pleiten voor een gratis VOG voor alle vrijwilligers die aan school of opvang verbonden zijn en ziet in de inbreng van de CU daarom deels een erkenning. Toch blijven wij er voor pleiten dat de regeling nog breder getrokken wordt.

Toetsterreur
Verschillende partijen hadden het over de toetscultuur van dit kabinet. Het CDA noemde zelfs het gevaar van toetsterreur. De PO-Raad ziet het nut van toetsen om de opbrengsten van het onderwijs te kunnen volgen, maar de toetsen moeten geen doel op zich worden en geen afrekeninstrument. De minister bevestigde dit ook in haar antwoorden. Op woensdag 14 december organiseert de PO-Raad samen met de AVS en de VO-raad een Onderwijscafé in Den Haag over toetsen. U kunt daar meepraten over dit onderwerp.

Huisvesting
De woordvoerder van de PVV pleitte tijdens het debat voor de doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad herkent zichzelf in deze opvatting. De minister lichtte echter toe dat dit op dit moment niet haalbaar is. Het kabinet heeft afspraken met de VNG gemaakt waardoor dat niet kan. In die afspraken zit echter wel de ruimte voor de doordecentralisatie van het buitenonderhoud, zoals de PO-Raad al eerder had bepleit. De minister: “Er loopt een onderzoek en wetgeving zal volgen.”

De minister wilde geen uitspraken doen over het ontzien van het onderwijs als er verdere bezuinigingen nodig zijn: “Als dit aan de orde is, zal de Kamer voorstellen krijgen vanuit de ministerraad op dit punt. Ik loop daar niet op vooruit.”

De minister, staatssecretaris en de woordvoeders van verschillende partijen hebben wel nadrukkelijk de mensen uit het onderwijs gecomplimenteerd met hun werk. Ze spraken hun trots uit voor de leraren, maar ook voor de leidinggevenden in het onderwijs: “Ik wil die laatste groep (de leidinggevenden) hier nog even in de zon zetten”, zei de minister. “Wij hebben in de afgelopen jaren op allerlei plekken het bashen van management meegemaakt. Ik heb daar altijd voor gewaarschuwd, omdat ik ervan overtuigd ben dat een inspirerende leidinggevende ongelofelijk veel kan betekenen in de school.”

Al met al lijkt er na twee volle debatdagen niet veel veranderd voor leerlingen en leraren. De Tweede Kamer stemt op dinsdag 6 december over de ingediende moties. Waarschijnlijk komt daar weinig nieuws uit, maar anders berichten we dat op de website.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën