Debat Passend onderwijs laat veel vragen onbeantwoord

De PO-Raad betreurt het voortbestaan van de onduidelijkheden over Passend onderwijs na het algemeen overleg in de Tweede Kamer. Het onderwijsveld is al lang in onzekerheid en heeft behoefte aan duidelijkheden.

Woensdag 29 juni hield de Tweede Kamer het algemeen overleg over Passend onderwijs. Zoals minister Van Bijsterveldt al had aangegeven in haar brief aan de Tweede Kamer, blijven vooralsnog veel vragen over bijvoorbeeld de zorgplicht en medezeggenschap onbeantwoord. Meer duidelijkheid hieromtrent wordt verwacht bij de behandeling van het wetsvoorstel, najaar 2012.

Wel heeft de minister de volgende uitspraken gedaan: daar waar regio’s ernstige bezwaren hebben tegen de regio-indeling, zal een gesprek worden gevoerd om uit te zoeken of er een alternatief voorgesteld kan worden. De minister komt hiermee tegemoet aan de vraag van de PO-Raadom deze indeling als voorlopig te beschouwen. Ook het door de PO-Raad ingebrachte voorstel om de 43% van de gelden voor ambulante begeleiding tot maximaal 2015 bij het speciaal onderwijs te laten, werd overgenomen. De mogelijkheid om dit deel onder bepaalde, nader vast te stellen, voorwaarden eerder over te laten gaan naar de samenwerkingsverbanden (opting-out constructie) maakt daar onderdeel van uit.

De bezuiniging wordt niet heroverwogen, ondanks eerdere voorstellen van de oppositie om middelen voor de schoolboeken (VO) of prestatiebeloning hiervoor in te zetten. De PO-Raad blijft van mening dat de stelselwijziging niet samengaat met een bezuiniging en vindt het dan ook een gemiste kans dat het kabinet deze handreiking van de oppositie niet heeft aangegrepen om de bezuiniging nog eens tegen het licht te houden.

De minister wil geen uitvoeringstoets en interim wetgeving, ondanks de zorg die door verschillende partijen is geuit over de invoeringstermijn. Door middel van een invoeringstoets zal moeten blijken of een verantwoorde invoering op de voorgestelde datum mogelijk is. Wel heeft de minister toegezegd dat er voor het kerstreces 2012 een tussenevaluatie ‘plus’ naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Op dat moment zijn de samenwerkingsverbanden gevormd en wordt er gewerkt aan de zorgplannen, en kan worden bezien of bijsturing noodzakelijk is. Dit heeft overigens geen betrekking op de bezuinigingen.

Onduidelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld zorgplicht en medezeggenschap worden waarschijnlijk opgehelderd in het wetsvoorstel. Dit wordt nog voor de zomer in de ministerraad besproken, waarna het naar de Raad van State gaat en, samen met de beleidsreactie op het advies van de ECPO en het referentiekader, in het najaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën