Deelname experiment integraal dagarrangement opnieuw mogelijk

Maximaal vijftien samenwerkingsverbanden van basisscholen en kinderopvangorganisaties krijgen tot 1 juli 2016 de mogelijkheid om een integraal en afwisselend dagarrangement van onderwijs en opvang aan te bieden. Wanneer de bso tussen onderwijsblokken plaatsvindt, krijgen ouders ook kinderopvangtoeslag. Het gaat om ouders die vallen binnen de doelgroep van de Wet Kinderopvang.

Op 3 mei jl. is deze gewijzigde regeling experiment integraal dagarrangement in de Staatscourant gepubliceerd. Deelname aan het experiment integraal dagarrangement wordt daarmee opnieuw mogelijk gemaakt.

Doel van het experiment is inzicht te krijgen in de gevolgen van een dergelijk integraal en afwisselend dagarrangement op de onderwijsprestaties en het welbevinden van leerlingen. Maar ook om duidelijk te krijgen wat de gevolgen zijn voor de arbeidsparticipatie en mogelijkheden tot het combineren van arbeid en zorg van ouders. Ook wordt gekeken naar de effecten op de tevredenheid van ouders, leerkrachten en de pedagogisch medewerkers.

Voorwaarden voor deelname


Een samenwerkingsverband dat wil deelnemen aan het experiment dient uiterlijk voor 1 april 2014 een aanvraag in bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De uiterste startdatum van het experiment is bij de aanvang van het schooljaar 2014-2015. Iedere aanvraag voor deelname wordt bij binnenkomst beoordeeld. Indien een aanvraag door de minister is gehonoreerd, kan een samenwerkingsverband ook voor het schooljaar 2014-2015 starten met het experiment.

Voor een uitgebreide beschrijving van de achtergronden, het doel en de vormgeving van het experiment wordt verwezen naar de algemene toelichting bij het Besluit experiment integraal dagarrangement. Voor nadere informatie over de gestelde voorwaarden voor deelname wordt verwezen naar de Regeling experiment integraal dagarrangement. De pilots worden begeleid door het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Informatiebijeenkomst 

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert op 6 juni en op 18 september van 14 tot 16 uur in Utrecht een vrijblijvende informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het experiment en de gestelde voorwaarden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Op deze wijze krijgt u inzicht in wat deelname aan het experiment concreet voor u zal betekenen. U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst per mail: margotderuiter@bredeschool.nl tot uiterlijk 1 juni en 10 september.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 mei 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën