Definitieve indexering GPL 2009-2010 en voorlopige voor GPL 2010-2011

Nu de definitieve Regeling personele bekostiging 2009-2010 PO is gepubliceerd, is ook de indexering voor 2009-2010 definitief vastgesteld. De definitieve beschikkingen 2009/2010 zullen binnenkort naar de schoolbesturen worden verstuurd. Ook zal op kort termijn de afrekening van dit schooljaar plaatsvinden.

Het eerdere bericht over de indexering (d.d. 20 april 2010) gaf aan dat de indexering voor 09-10 ten opzichte van de definitieve GPL van 2008-2009 in augustus 2009 al verhoogd was met 0,62% en nog met ongeveer 1,5% verhoogd moest worden in verband met het effect van de Intensivering Aktieplan Leerkracht. Dat blijkt nu structureel met 0,908% en in verband met de verwerking van de eerste zeven maanden van 2009 ook een eenmalige ophoging van de GPL van 0,595%, samen 1,503%. De verhoging van de GPL ten opzichte van de GPL 08-09 bedraagt dus in totaal 0,62% + 1,503% = 2,123%.

In de beschikking over 2009-2010 die het bestuur in september 2009 kreeg was de verhoging met 0,62% al verwerkt zodat de beschikking die nu binnenkort wordt toegestuurd de verhoging van 1,503% t.o.v. 08-09 eraan toevoegt.

Van diverse kanten zijn er berichten geweest dat de bekostiging achter zou blijven bij de feitelijke loonkosten. Als alleen gekeken wordt naar de personele bekostiging OCW in de beschikking vergeleken met de feitelijke personele lasten (op basis van de normatieve formatietoekenning), is dat inderdaad het geval. Nu de 1,5% er nog bij komt zal het wellicht toch meevallen.

Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de wijziging van het betaalritme die in november heeft plaatsgevonden. In feite was dat een voorschot op de beschikking zoals die nu definitief over 09-10 wordt vastgesteld. De feitelijke bekostiging door het ministerie zou t/m mei 2010 ongeveer dekkend moeten zijn voor de normatieve personele uitgaven.

De complete indexering van de GPL t.o.v. de GPL 08-09 vraagt in feite een aparte index voor de GPL van de directeur resp. de adjunct-directeur resp. het OP resp. het OOP. We beperken ons hier tot de belangrijkste component, de GPL OP.

Deze ziet er nu als volgt uit:

 Aanpassingen GPL definitief 2009/2010 t.o.v. def. GPL 2008/2009  OP
 Éénmalige uitkering 2008 eruit  -0,51%
 Éénmalig effect nabetaling premies 1e 7 mnd 2008 eruit  -0,03%
 Éénmalig effect Alg. Sal. Maatr. per 01-08-2008 eruit (+ 0,07%)  0,07%
 Éénmalig effect oude CAO per 01-01-2009 eruit (+ 0,01%)  0,01%
 Structureel effect oude CAO per 01-01-2010 erin (+ 0,02%)  0,02%
 Éenmalig effect oude CAO per 01-01-2010 erin (- 0,01%)  -0,01%
 Structureel effect premiebeeld per 01-01-2009 erin  1,38%
 Éénmalig effect premiebeeld per 01-01-2009 eruit  -0,90%
 Éénmalig effect carrièrepatroon 08/09 eruit (-0,83%), alleen OP  -0,83%
 Structurele carrièrepatroon 09 erin (+1,41% plus index), alleen OP  1,43%
 Ëénmalig effect carrièrepatroon 09/10 erin (65,45%*0,63%),alleen OP  0,41%
 subtotaal  1,04%
 bijstelling VF opslag  -0,36%
 bijstelling PF-opslag  -0,06%
 Totale percentuele bijstelling  0,62%
   
 Percentages extra actieplan 2009 tbv 10/11  0,908%
 Percentages extra actieplan 2009 tbv 09/10  1,503%
   
 Totaal t.b.v. def. 09/10 ten opzichte van 08/09  2,123%

 

Op analoge wijze is de index 09-10 t.o.v. 08-09 bepaald voor

 de GPL directeur  0,431% 
 de GPL adjunct-directeur  2,801%
 de GPL OOP  1,103%
Ook hier geldt dat in de beschikking van september 2009 rekening was gehouden met een aanpassing van – 0,40% voor al deze drie categorieën, zodat duidelijk is dat de Intensivering Actieplan Leerkracht gezorgd heeft voor een omkering van een negatieve naar een duidelijk positieve ontwikkeling.

De indexering van 2,123% heeft ook betrekking op de bedragen voor het budget B&M die in 2009-2010 voor het laatst wordt toegekend. En het is ook van toepassing voor het budget Personeels- en ArbeidsmarktBeleid, zij het dat daar in mindering wordt gebracht de eenmalige verhoging die gold voor 08-09 van 0,440% en leidt tot de indexering van 1,683%. Bovendien is het bedrag per leerling basisschool 09-10 vermindert met € 7,73 in verband met de bekostiging van het amendement op de begroting 2009 om 10 miljoen beschikbaar te stellen voor het levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs op openbare basisscholen.

Voorlopige indexering GPL 2010-2011
De ophoging van de GPL 2010-2011 voor het OP¹ bestaat , behalve uit het effect van de doorwerking van oude CAO bepalingen, vooralsnog vooral uit de ophoging die voortkomt uit de Intensivering van het Aktieplan/Convenant zoals dat in november 2009 is overeengekomen. Dit betreft 0,010% + 0,908%.

Voor het schooljaar 2010-2011 komt daar nog de doorwerking van de inkorting van de schalen per 1 jan. 2010 bij. Voor het schooljaar 2009-2010 betrof dat het effect van 7 maanden kortere schaal die nu nog aangevuld moet worden met de eerste 5 maanden van het schooljaar 2010-2011.

Nieuw voor het schooljaar 2010-2011 zijn dan de effecten van de functiemix en het effect van de inkorting van de schalen per 1 jan. 2011 voor het OP.

In schema betreft het aanvullend de volgende verhogingen:

 Effect carrièrepatroon per 1-1-2010  0,221% (34,55% van 0,63%)
 Functiemix per 1-8-2010  0,093%
 Carrièrepatroon/functiemix² per 1-1-2011  0,160% (betreft zo’n 10 mln.)
 Totaal  0,464%
 Voor geheel '10-'11 voor het OP 1,381%  
Bij de indexering voor 09-10 is een eenmalige verhoging meegenomen die betrekking heeft op de eerste zeven maanden van 2009. Die eenmalige verhoging vervalt voor de indexering 10-11 zodat er daardoor sprake is van een verlaging van de index.

Het leidt ertoe dat de aanpassing van de index van definitief GPL 09-10 naar index van voorlopige GPL 10-11 het volgende beeld geeft:

 Directeur  -0,24%
 Adjunct-directeur  -0,56%
 OP  -0,11%
 OOP  -0,58%

 

Daarbij zou dan nog de verwerking van het effect van de premiewijzigingen in het schooljaar 2009-2010 horen. Die is in de voorjaarsnota 2010 door het demissionaire kabinet geschrapt. Zie daarvoor de informatie die in het artikel over de definitieve regeling bekostiging personeel 09-10 PO is opgenomen.

Carrièrepatroon per 1 jan. 2011
Per 1 januari 2011 wordt de schaal opnieuw ingekort en bereikt dan de voorlopig vaste lengte van 15 regels. Eerdere inkortingen van de schalen werd telkens geraamd op zo’n 40 miljoen structureel en dat komt voor de eerste 7 maanden van 2011 dan overeen met zo’n 27 mln. Het valt dus sterk op dat het nu opeens geraamd wordt op ruim 10 miljoen!

Zoals al eerder gemeld, hebben we de stellige indruk dat deze raming veel te laag is en weer op het ‘oude’ niveau moet worden gebracht. We hebben dit in het overleg aan de orde gesteld maar nog geen bevredigend antwoord ontvangen.

Nadere info: Reinier Goedhart

¹ We kijken ook hier alleen naar de verhoging van de GPL voor het OP. Voor het OOP gaat het om eveneens 0,918% en voor de directie gaat het om 0,512% als vooral het effect van de Intensivering Aktieplan.

² De vermelding hier van functiemix heeft alleen betrekking op het effect van de wijziging in het carrièrepatroon op de kosten voor de functiemix die per 1 augustus 2010 is ingevoerd. Die inkorting betekent dat de kosten van de functiemix iets omhoog gaan. Die kosten waren al gering (0,093%) zodat dit effect nog aanmerkelijk geringer is.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën