Definitieve prijzen voor 2008-2009

De definitieve bekostigingsbedragen voor 08-09 zijn bekend gemaakt. De verhoging bedraagt vrijwel 1%, zodat elk bestuur de inkomsten over dit schooljaar met dit percentage kan verhogen. Dit is welkom nieuws, gelet op de signalen dat het resultaat over 2008 in veel gevallen onverwacht negatief dreigde te worden. Deze verhoging werkt naar verwachting structureel door naar de komende schooljaren.

Wijziging premies
Dit is de derde regeling van de vaststelling van de prijzen voor het schooljaar 2008-2009. De eerste was de regeling van april 2008, die in augustus 2008 werd aangepast, onder andere in verband met de effecten van het actieplan Leerkracht. De huidige aanpassing betreft de jaarlijkse verandering vanwege de wijzigingen van de premies, die meestal gering is. Deze verandering pakt dit jaar echter fors uit en werkt al vanaf 1 januari 2009.

Compensatie afschaffing pseudo-WW premie
In die zin komt de verhoging dus laat en betekent het dat besturen uit eigen middelen de kosten hebben moeten voorschieten. Met name de afschaffing van de pseudo-WW premie heeft gezorgd voor de forse aanpassing. De afschaffing van deze premie betekent een verlaging van het beschikbare budget voor de werkgever. Daarom was afgesproken dat het effect van deze afschaffing gecompenseerd zou worden. Deze compensatie bedraagt op jaarbasis 1,28% t.o.v. de GPL, vanaf 1 januari 2009. De overige wijzigingen van premies hebben een effect van ongeveer 0,1%. Omgerekend naar het schooljaar 08-09 leiden deze effecten (en de doorwerking ervan) tot een bijstelling van de index die nu dus 1% hoger ligt dan de eerdere index. De percentuele bijstelling van de GPL voor het OP wordt nu 4,27% i.p.v. 3,26% en de percentuele bijstelling voor de Directie en het OOP wordt nu 3,33% i.p.v. 2,43%.

Bijgaand een Excelbestand waarin de definitieve bedragen voor 08-09 zijn opgenomen uitgesplitst naar de verschillende schoolsoorten. De publicatie met de definitieve ‘Regeling personele bekostiging PO 2008-2009’ volgt binnenkort.

De verwachting is dat de beschikkingen met de definitieve bekostigingsbedragen over 08-09 in juli toegestuurd zullen worden.

Regeling schooljaar 09-10
Er wordt nog hard gewerkt aan de bijstelling van de ‘Regeling personele bekostiging PO 2009-2010’. Daarin zal de indexverhoging van 2008-2009 ook doorwerken en ook moeten daarin nog de effecten van de maatregelen uit het actieplan Leerkracht worden verwerkt. Dat betreft dan concreet de schaalinkorting per 1 januari 2010. Onbekend is nog hoe de eventuele premieverhoging van de pensioenen zal worden verwerkt.
Deze bijstelling zal naar verwachting in de zomer tot stand komen en dat betekent dat de beschikkingen voor 2009-2010 pas in september 2009 toegestuurd zullen worden aan de besturen. We hopen voor 1 augustus over de nieuwe bedragen voor het komende schooljaar te kunnen beschikken.

Bijlage: Prijzen voor 08-09 (Excel) >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën