Definitieve regeling verwerking kosten BAPO-regeling

Al sinds de invoering van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) in 2008, is er onduidelijkheid ten aanzien van de verwerking van de kosten van de BAPO-regeling. In de zoektocht naar oplossingsrichtingen werd gaandeweg duidelijk dat er twee mogelijke oplossingsrichtingen verdedigbaar zijn, te weten:

1. het inrichten van een voorziening voor de opvang van toekomstige lasten.

2. de verwerking van de lasten als zogeheten periodekosten, waarbij jaarlijks de BAPO- lasten als kosten worden geboekt in de staat van baten en lasten.

Periodelasten
Ook de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in haar vergadering van januari 2010 bepaald dat beide opties verdedigbaar zijn, maar voor een opname van een richtlijn in RJ660 werd binnen de RJ geen consensus bereikt. Daarom heeft het Ministerie van OCW een keuze gemaakt hoe de verwerking van de BAPO- lasten in de jaarrekening moet plaatsvinden, te weten als periodelasten waarbij geen sprake is van opbouw van rechten. Eén en ander wordt vastgesteld door middel van een ministeriele regeling en geldt vanaf het verslagjaar 2010. Schoolbesturen worden hierover binnenkort door het Ministerie van OCW geïnformeerd.

Vrijvallen
Consequentie van deze ministeriële regeling is dat schoolbesturen die een voorziening voor de toekomstige BAPO-lasten hebben gevormd, deze moeten laten vrijvallen ten gunste van het eigen vermogen (stelselwijziging). Dit is eveneens van toepassing op de zogenoemde “spaar BAPO”.

Ondanks dat het niet meer verplicht is toekomstige BAPO-verplichtingen te verwerken in de jaarrekening, blijft het uiteraard wel van belang om zicht te hebben op de toekomstige BAPO-lasten. Schoolbesturen zullen voor hun meerjarenbegroting en liquiditeitsprognose de toekomstige BAPO-lasten inzichtelijk moeten maken. Daarvoor zal een goede meerjarenraming moeten worden gemaakt ten aanzien van de te verwachten kosten van de BAPO. De aanbeveling zou zijn om deze kostenramingen mee te nemen in de verantwoording.

Bestemmingsreserve
Voor schoolbesturen bestaat in principe ook de mogelijkheid een bestemmingsreserve (publiek) voor de BAPO te vormen, al dan niet opgebouwd vanuit (een gedeelte van) de vrijvallende BAPO-voorziening. Dat zou gewenst kunnen zijn wanneer meerjarenraming zou uitwijzen, dat de toekomstige BAPO-baten (2% van de GPL) niet toereikend zijn om de toekomstige BAPO-lasten te financieren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Goedhart

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën