Dekker neemt regels overgang po naar vo onder de loep

Staatssecretaris Sander Dekker komt nog dit najaar met een korte evaluatie naar het functioneren van de nieuwe wet- en regelgeving bij de overgang van leerlingen van het primair naar voortgezet onderwijs. Dat beloofde hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer over het schooladvies. Dat schooladvies is sinds dit schooljaar leidend bij het bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling uit groep acht gaat.

Betrokkenheid ouders

Deze zogenoemde ‘quickscan’ wordt daarmee een half jaar eerder gepresenteerd dan gepland. Daarin wordt ook gekeken naar de positie van ouders. Dekker kwam daarmee een beetje tegemoet aan de wens van D66 die ouders instemmingsrecht wil geven op het schooladvies. Als zij het niet met het schooladvies eens zijn, moeten zij een ander advies kunnen vragen, vindt Kamerlid Paul van Meenen.

De PO-Raad benadrukt dat tijdige communicatie met ouders over het schooladvies essentieel is, maar dat het professionele besluit over het schooladvies bij de basisschool zelf ligt. Voor ouders die het niet eens zijn met dit schooladvies biedt de huidige klachtenprocedure al goede mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen het schooladvies.

Eindtoets

De afgelopen weken deden verhalen de ronde dat diverse middelbare scholen naast het advies alsnog aanvullende criteria voor toelating stellen, bijvoorbeeld resultaten op tussentijdse toetsen. In het debat pleitten PvdA en GroenLinks er daarom voor de middelbare school pas inzicht te geven in het dossier van een leerling – met daarin die resultaten – wanneer het kind al is toegelaten tot de middelbare school. Alleen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zou de school het dossier wel eerder kunnen krijgen omdat de informatie dan nodig is om te bepalen of de school de benodigde extra ondersteuning kan bieden.
Zowel PvdA als D66 pleitten voor het opleggen van sancties voor scholen die zich niet aan de regels houden.

Dekker ziet daar niets in. Hij benadrukte dat de Inspectie al kan ingrijpen wanneer scholen het schooladvies negeren. Extra maatregelen vindt hij nu niet nodig omdat de feitelijke toelating van leerlingen tot hun nieuwe school pas later dit schooljaar plaatsvindt.  

Ruimte voor regionale afspraken

Om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het verder van belang dat de scholen ruimte houden om regionaal afspraken te maken over welke informatie zij onderling verder uitwisselen over leerlingen, benadrukte Dekker. Op verzoek van PvdA en D66 gaat hij ook laten onderzoeken op welke manier een middelbare school aan de voormalige basisschool van een leerling kan terugkoppelen hoe hij het na drie jaar op zijn nieuwe school doet. Ook de PO-Raad heeft hierop aangedrongen. De basisschool moet daarmee beter inzicht krijgen in de kwaliteit van het schooladvies dat zij eerder gaf en kan deze daardoor verder verbeteren.

Plaatsingswijzers

De PO-Raad en VO-raad stuurden in aanloop naar het debat een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Daarin gaven zij onder meer aan zich zorgen te maken over de manier waarop scores op methodeonafhankelijke toetsen worden gebruikt in plaatsingswijzers. Er is een risico dat deze scores worden verabsoluteerd en harde grenzen worden voor het verkrijgen van een bepaald advies, schrijven zij. Ze vragen de Kamer om in de evaluatie naar de effectiviteit van de wetgeving nadrukkelijk aandacht te vragen voor het functioneren van plaatsingswijzers. In het debat diende de PvdA hiertoe een motie in. Dekker zegde toe dit in de eerder genoemde evaluatie mee te nemen.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over de moties.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 27 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën