Dekker: 'Thuisonderwijs niet alleen voor chronisch zieken'

Een school die een hoogbegaafd of autistisch kind geen passend onderwijs kan geven, moet voor dat kind tijdelijk thuisonderwijs organiseren én betalen. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanavond in Zembla.

Thuisonderwijs kan volgens de staatssecretaris met een docent die aan huis komt, via onderwijs op afstand of door begeleiding van de ouders. ,,Als we de scholen verplichten om kinderen een passende plek te geven, dan vind ik het niet gek dat die scholen dat organiseren en dus ook betalen", aldus Dekker.

Zembla

De staatssecretaris wijst vanavond in Zembla op de speciale regelingen die er voor chronisch zieke kinderen bestaan. ,,Voor hoogbegaafde of autistische kinderen kunnen die ook gelden. Als kinderen niet vijf dagen per week naar school kunnen, bijvoorbeeld door schoolangst, dan moet je kijken of onder verantwoordelijkheid van school thuis iets geregeld kan worden".

Grenzen aan passend onderwijs

De PO-Raad is het uiteraard met Dekker eens dat elke thuiszitter er één teveel is. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten pleit er wel voor om vooral eerst maatwerkmogelijkheden binnen de context van de school te zoeken. ,,Passend onderwijs geeft scholen meer ruimte en die ruimte lijkt nog lang niet allemaal benut. In uitzonderingsgevallen kan thuisonderwijs een oplossing zijn om de draad weer op te pakken.'' 

Kinderombudsman

Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat er bijna 8000 leerplichtige kinderen niet naar school gaan. Daarnaast zijn er circa 4.500 kinderen vrijgesteld van de leerplicht omdat ze lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn. De Kinderombudsman pleit voor maatwerk in de leerplicht en mogelijkheden voor thuisonderwijs als kinderen niet naar school kunnen.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën