Draagvlakonderzoek naar overheveling onderhoud buitenkant

Begin november hebben alle schoolbesturen met scholen voor primair onderwijs een vragenlijst ontvangen over de wenselijkheid van een mogelijke decentralisatie van het buitenonderhoud. De PO-Raad doet een beroep op deze schoolbesturen de vragenlijst in te vullen. Op die manier krijgen we een representatief beeld van de mening van de schooolbesturen op dit gebied. Daarbij gaat het niet alleen om de principiële vraag of u voor of tegen decentralisatie van het buitenonderhoud bent, maar ook om de vraag aan welke randvoorwaarden een de overheveling van middelen en verantwoordelijkheden zou moeten plaatsvinden.

Het kabinet wil komen tot een aanpassing van de verdeling van verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting tussen gemeenten en scholen. Het voornemen is om de middelen voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen te decentraliseren naar de schoolbesturen en zo de situatie voor het primair onderwijs gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs. Om een goed beeld te krijgen van het draagvlak voor dit voornemen laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in overleg met de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dit onderzoek uitvoeren onder alle schoolbesturen voor primair onderwijs en onder gemeenten. In het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Regioplan, is ook aandacht voor de randvoorwaarden waaraan een eventuele overgang moet voldoen. Op basis van de resultaten van dit draagvlakonderzoek kan vervolgens een onderbouwd besluit worden genomen over het overhevelen van verantwoordelijkheden en middelen naar de schoolbesturen en kunnen afspraken over een eventuele overgang worden gemaakt.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 21 december 2011

Nieuwscategorieën