Eindtoets Niveau voor specifieke doelgroep

In diverse media is deze week aandacht geweest voor een 'nieuwe' versie van de Cito-Eindtoets, de Eindtoets Niveau. De PO-Raad is positief over het feit dat er voor specifieke doelgroepen toetsen op maat beschikbaar zijn. 

De Eindtoets Niveau is bestemd voor leerlingen die wat meer moeite hebben met de basisvaardigheden taal en rekenen en bevat wat makkelijkere opgaven dan de 'reguliere' Eindtoets, de Eindtoets Basis. Verder bestaat de Eindtoets Niveau uit dezelfde taken en hetzelfde aantal opgaven als de Eindtoets Basis. De score op de Eindtoets Niveau wordt omgezet naar een score op dezelfde schaal (501-550), alsof de leerling de 'reguliere' Eindtoets Basis heeft gemaakt. Beide toetsen zijn vanaf 2013 zowel op papier als digitaal beschikbaar.

Digitaal en op papier

Hoewel de Eindtoets Niveau in veel media gepresenteerd wordt als een 'nieuwe' toets, is deze niet nieuw. Al sinds 2004 bood Cito naast de 'reguliere' Eindtoets de zogenoemde Niveautoets aan. Deze toets was eveneens bestemd voor leerlingen die meer moeite hebben met taal en rekenen. Met een toets op niveau kan een betrouwbaardere schatting worden gemaakt van de vaardigheiden van deze leerlingen. Verschil met de Eindtoets Niveau is dat de Niveautoets alleen op de computer beschikbaar was, terwijl de Eindtoets Niveau ook op papier wordt aangeboden. Dit vindt de PO-Raad een positieve ontwikkeling gezien de problemen die scholen voorgaande jaren hebben ervaren met de digitale afname van de Niveautoets.

Explicieter omschreven doelgroep

Ander verschil tussen de 'oude' Niveautoets en de Eindtoets Niveau is dat de doelgroep van de Eindtoets Niveau explicieter is omschreven dan eerder bij de Niveautoets het geval was. De Eindtoets Niveau richt zich op leerlingen van wie de school verwacht dat zij het best op hun plaats zijn in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo. Cito geeft aan dat de scores van deze leerlingen bij de toetsen van het Cito Volgsysteem vaak in het E- of D-niveau vallen. De doelgroep van de Niveautoets was wat globaler beschreven als leerlingen die naar verwachting in aanmerking zouden komen voor het leerwegondersteund onderwijs (lwoo) binnen het vmbo. In beide gevallen maakt de leerkracht een inschatting van de meest geschikte toets. De PO-Raad vindt het goed dat de doelgroep van de toets preciezer wordt aangeduid. Hierdoor kunnen leerkrachten beter kiezen welke toets het meest geschikt is voor hun leerlingen. Wel zal de PO-Raad kritisch volgen of de omschrijving van de doelgroep voldoende adequaat is, zodat leerlingen niet ten onrechte een niet passende toets krijgen voorgelegd en alsnog een andere toets moeten maken.

Tot slot wordt in veel berichten de link gelegd met de ontwikkelingen rondom een centrale eindtoets in het primair onderwijs. Het wetsvoorstel hieromtrent is echter nog niet behandeld door de Tweede Kamer. Vooralsnog is dus nog onduidelijk of en op welke termijn er sprake zal zijn van een centrale eindtoets. Via onze website wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen hieromtrent. Overigens is er ook in het voorliggende wetsvoorstel sprake van toetsen op maat voor specifieke doelgroepen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 november 2012

Nieuwscategorieën