Enorme leergierigheid naar goed rekenonderwijs

De PO-Raad vindt dat professionalisering van leraren een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verder op peil brengen van de rekenvaardigheid en didactiek.

Uit het rapport ‘Rekenonderwijs op de basisschool’ van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) blijkt dat de sleutel tot verbetering van de rekenvaardigheid bij de leraar ligt. De PO-raad merkt dat het gevoel van urgentie bij scholen groot is. Zo nemen 375 basisscholen met subsidie van OCW deel aan een rekenverbetertraject. Dit aantal zal binnenkort oplopen tot ruim 600 scholen. Verder namen in september ruim 1200 leraren en schoolleiders deel aan de rekenconferenties van de PO-Raad.

Kwaliteit pabo

Speciale aandacht verdient de kwaliteit van de pabo-opleidingen. Het KNAW-rapport stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen de opleidingen in het aantal contacturen voor rekenen. De PO-Raad vindt dat niet alleen gekeken dient te worden naar het aantal contacturen, maar dat ook toetsing van rekenvaardigheid en didactiek hierbij betrokken moet worden.

Didactiek

De KNAW heeft in haar onderzoek gekeken naar vermeende verschillen tussen de realistische en traditionele rekendidactiek. De onderzoekers concluderen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om vast te kunnen stellen welke rekenmethodiek superieur is. Opmerkelijk is dat de verschillen tussen scholen die eenzelfde didactiek hanteren groter blijken, dan de verschillen tussen de didactieken. De PO-Raad acht het wenselijk dat meer harde gegevens beschikbaar komen over de effectiviteit van de didactieken voor te onderscheiden groepen leerlingen. Met die informatie worden leraren beter toegerust voor het maken van keuzes bij de inrichting van een goed onderwijsleerproces voor elke leerling.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën