Enquête bekostiging

Uit de OCW-begroting voor 2010 en 2011 blijkt onder andere dat de regering een bezuiniging voor ogen heeft voor het PO op het budget voor bestuur en management. In een persbericht heeft de PO-Raad al geageerd tegen deze bezuiniging.

De bedoeling van de invoering van deze vergoeding was destijds dat d.m.v. deze middelen schoolbesturen bij de invoering van de lumpsum in staat werden gesteld de kwaliteit van het (financieel) management te verhogen. Deze vergoeding is vervolgens opgenomen in de Lumpsum van de scholen omdat de Lumpsumsystematiek blijvend hogere eisen aan het management stelt. In de loop van de tijd zijn er allerlei overheidsmaatregelen genomen die opnieuw hogere eisen aan bestuur en management stelt:

  1. Toegenomen verantwoordingslast zowel horizontaal als verticaal. Het gaat daarbij overigens niet alleen om het financieel management,
  2. maar ook om zaken als de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering van de WOT.
  3. Inmiddels is ook de wet op het goed bestuur aangenomen. Ook deze stelt hogere eisen een zorgvuldig bestuur.

Nu – 4 jaar na de invoering van de lumpsum – wordt deze vergoeding weer afgeschaft met als argument dat inmiddels het management fors is verbeterd. Een tweede argument is dat op deze manier het niet ten koste gaat van het primaire proces. Waar in de argumentatie van OCW wordt aangegeven dat op het management wordt bezuinigd, wordt echter volledig voorbij gegaan dat dit bedrag onderdeel uitmaakt van de Lumpsum en dat het dus aan de schoolbesturen is keuzes te maken. Dat betekent dat de besturen een keus zullen moeten maken op welke wijze deze bezuiniging wordt verwerkt in de begroting van de schoolbesturen. Het spreekt vanzelf dat wij de facilitering van dat primaire proces van groot belang vinden.

In de komende tijd willen wij – mede aan de hand van een aantal concrete gegevens – op verschillende momenten dit onder de aandacht brengen.

  1. Tijdens de begrotingsbehandeling in november.
  2. Bij de presentatie van het rapport van de commissie Don naar de vermogenspositie van het onderwijs.
  3. Rond de discussie Goed Bestuur.

Enquête
Om daarbij goed beslagen ten ijs te komen, willen wij jullie vragen ons van de nodige munitie te voorzien.

Als u onderstaande vragen voor 1 oktober 2009 zou willen beantwoorden, zou ons dat zeer helpen. Het gaat ons daarbij niet om een zeer gedetailleerde berekening, maar om een globaal beeld te krijgen. U kunt de antwoorden invullen in dit (digitale) formulier, even opslaan (als Excelbestand) en aan ons terugmailen. Of op papier invullen en aan ons toesturen.

__________________________________________  

Meer nieuws rond de bezuinigingen, klik hier >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën