Evaluatie lumpsum primair onderwijs

Nadat minister Van Bijsterveldt al eerder het evaluatierapport naar de kamer heeft gestuurd, heeft zij daar nu haar beleidsconclusies aan toegevoegd. Belangrijk is dat de minister zelf concludeert dat 3 jaar werken met Lumpsum te kort is voor de schoolbesturen om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Haar conclusie dat vervolgstappen nodig zijn wordt door de PO-Raad onderschreven.

Zeker in een tijd van bezuinigingen, de gevolgen voor schoolbesturen in krimpgebieden en al langer bestaande tekorten is het noodzakelijk te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden op het terrein van het financieel management. In haar beleidsreactie noemt de minister een aantal acties die de kwaliteit van het financieel management moet gaan verbeteren. Hierover is de PO-Raad met het ministerie in gesprek.

Met name de koppeling tussen het financieel beleid en de onderwijsinhoudelijke doelen is volgens de minister nog onvoldoende ontwikkeld. De aandacht zal zich daarom met name richten op de verbetering van met name het financiële bewustzijn. De minister volgt daarmee de adviezen van zowel de commissie Don als de conclusies van de lumpsumevaluatie.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën