Expertise leerkrachten in het omgaan met gedragsproblemen

Gezien de grote groei van cluster4 in combinatie met Passend Onderwijs is er behoefte aan explicitering van expertise in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Waarin verschilt de expertise van reguliere tegenover cluster 4 leerkrachten in het omgaan met gedragsproblematische leerlingen? Wat kan er op dit vlak in het regulier onderwijs verbeterd worden; hoe blijven leerkrachten in contact met de ouders, en hoe kunnen ze beter afstemmen op de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerlingen? Daarvoor start binnenkort een onderzoek, gefinancierd door de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs (voorheen WEC-Raad). Dit onderzoek wordt vormgegeven door Cathy van Tuijl, lector Gedrag- en Leerproblemen van Hogeschool Edith Stein. Zowel cluster 4 als reguliere leerkrachten wordt gevraagd mee te doen aan dit onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst, en voor een beperkte groep leerkrachten een observatie in de groep. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal één uur; de observatie vindt plaats onder lestijd, en zal een dagdeel in beslag nemen. Na de observatie volgt een korte bespreking van de observaties. Bij het invullen van de vragenlijst kunt u aangeven of u aan het observatiedeel zou willen meedoen. U geeft zich op voor het onderzoek door voor 20 november een e-mail te sturen aan tuijl@edith.nl, onder vermelding van: onderzoek expertise gedragsproblemen.

De opbrengst van het onderzoek is een concreter beeld van welke specifieke competenties nodig zijn bij het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Nadere concretisering van die expertise kan handvatten bieden voor het verder vormgeven van de ondersteuning maar kan ook dienen voor verantwoording van de onderwijskwaliteit.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën