Extra geld voor gebouwen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen aanspraak maken op extra financiële ondersteuning voor het opknappen van hun gebouwen. Het gaat dan vooral om het verbeteren van het binnenklimaat in combinatie met het aanbrengen van energiebesparende maatregelen.

Binnenkort kunnen de scholen via de gemeente een aanvraag doen. De gemeente zal dan in overleg met de scholen een subsidie bij het ministerie van OCW aanvragen. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente bijdraagt in de kosten (cofinanciering).

Het is de bedoeling dat in de loop van september de definitieve regeling door OCW zal worden gepubliceerd. Om zo min mogelijk tijd verloren te laten gaan roepen wij schoolbesturen nu al op met de gemeente in overleg te gaan over de invulling van de maatregelen op lokaal niveau. Wilt u een beroep doen op de extra gelden voor gebouwen, maar heeft u problemen met het aanvragen ervan? Meld het ons!

Lees hieronder de details over de totstandkoming en de procedures rond deze extra financiële ondersteuning.

_______________________________________

Extra geld voor gebouwen

De ministerraad is vrijdag 3 juli akkoord gegaan met nadere invulling van de maatregelen in het kader van de crisisbestrijding.

Voor het primair onderwijs is een bedrag van ongeveer € 100 miljoen beschikbaar. Met dit bedrag kan naar schatting zo’n 20 tot 25 % van de scholen worden geholpen. Eerder had de PO-Raad becijferd dat er een bedrag van € 500 miljoen noodzakelijk is om alle scholen met problemen met het binnenklimaat te helpen. Het nu beschikbare bedrag moet dan ook worden gezien als een eerste stap op weg naar een daadwerkelijke verbetering van het binnenklimaat op scholen.

De PO-Raad is daarom blij dat in ieder geval de grootste knelpunten kunnen worden opgelost en dat een deel van de leerlingen en docenten een betere leer- en werkomgeving krijgen. Voor die scholen betekent het ook een kwaliteitsimpuls omdat uit onderzoek blijkt dat de prestaties van leerlingen in goedgeventileerde lokalen aantoonbaar beter zijn dan in slecht geventileerde lokalen.

Standpunt PO-Raad
De PO-Raad is in principe van mening dat schoolbesturen direct de mogelijkheid moeten hebben om aanspraak te maken op deze middelen. OCW heeft ervoor gekozen dat toch via de gemeenten te laten verlopen. Daarmee wil men 2 zaken bereiken. Op de eerste plaats is dat een eerlijke spreiding over geheel Nederland en op de tweede plaats een goede prioritering op lokaal niveau. Gegeven de beperkte middelen onderschrijven we als PO-Raad die doelen.

Wel hebben wij daarbij aangetekend dat schoolbesturen daarmee afhankelijk worden van de gemeenten en dat het daarmee dus lastiger wordt de directe verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor de gezondheid van personeel en leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs waar te maken. Omdat de regeling uitgaat van cofinanciering door gemeenten en OCW zal de regeling met name knellen in die gemeenten die niet bereid zijn bij te dragen in de kosten. Scholen mogen zelf niet investeren in de eigen huisvesting.

In de gesprekken met het ministerie is er steeds op aangedrongen de positie van scholen in het proces zo sterk mogelijk te maken. Doordat scholen nu de mogelijkheid hebben ook zelf – zij het via de gemeente - een aanvraag in te dienen kunnen scholen dus ook zelf het initiatief nemen. Daarnaast komt er een meldpunt waar scholen hun opmerkingen kwijt kunnen indien gemeenten onvoldoende of geen bereidheid tonen mee te werken.

De contouren van de regeling
Scholen in het basisonderwijs kunnen binnenkort via de gemeente een aanvraag doen. De gemeente zal dan in overleg met de scholen een subsidie bij het ministerie van OCW aanvragen. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente bijdraagt in de kosten (cofinanciering). De bedoeling is dat het geld terecht komt bij de scholen die het het hardst nodig hebben.

Advies: Nu alvast in gesprek gaan met de gemeente
Naar verwachting zal in de loop van september de definitieve regeling door OCW worden gepubliceerd. Om zo min mogelijk tijd verloren te laten gaan roepen wij schoolbesturen nu al op met de gemeente in overleg te gaan over de invulling van de maatregelen op lokaal niveau. Zoals aangegeven, is het geld (€ 100 mln.) lang niet voldoende om alle schoolgebouwen aan te pakken. Lokaal moeten daarom afwegingen/keuzes worden gemaakt. Het geld moet worden ingezet bij de slechtste schoolgebouwen.

In de regeling wordt vooraf het bedrag genoemd waarop in principe per gemeente recht ontstaat (trekkingsrecht). Daarmee wordt duidelijk dat er voor elke gemeente financiële middelen beschikbaar zijn.

Gemeenten kunnen voor dat bedrag aanvragen indienen. Dat bedrag dient door de gemeenten te worden aangevuld (cofinanciering). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat:

  • de aanpak van de schoolgebouwen (op onderdelen) een zorg is van de gemeente.
  • de gemeente er belang bij heeft om (lokaal) de crisis aan te pakken.

De beschikbare middelen moeten in ieder geval in 2009 of in 2010 een bestemming hebben gekregen.

De voorstellen moeten zijn afgestemd met (vertegenwoordigers) van de besturen in de gemeente. Ook schoolbesturen mogen bijdragen aan die voorzieningen die horen tot het takenpakket, c.q. de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en voorzieningen op het terrein van de materiële instandhouding.

Zoals aangegeven moeten de voorstellen zijn afgestemd met (vertegenwoordigers) van de besturen in de gemeente. De gemeenten en de besturen kunnen gezamenlijk (in het op overeenstemming gericht overleg, het OOGO) een plan van aanpak opstellen.

Aandachtspunt
Aan de regeling zal een uiterste aanvraagtermijn worden gekoppeld. Zeker in die gemeenten waar nog geen plannen zijn om het binnenklimaat op scholen te verbeteren, zal er geruime tijd overheen kunnen gaan alvorens besluitvorming kan plaatsvinden. Ook zijn in de afgelopen jaren scholen geconfronteerd met gemeenten die het binnenmilieu primair een schoolbestuurlijke taak vinden, omdat het een activiteit betreft voor de binnenkant (hetgeen nieuwe wet-en regelgeving is), of omdat er sprake is van de noodzaak tot bezuinigen. Gelet op het feit dat de regeling uitgaat van cofinanciering zal het in deze gemeenten wellicht de nodige moeite kosten ze enthousiast te krijgen om aan deze regeling mee te werken.

Verder hebben veel gemeenten de conceptbegroting voor 2010 inmiddels grotendeels gereed. Het vrijmaken van middelen om de cofinanciering te kunnen dekken, zou kunnen leiden tot een heroverweging van de gemeentelijke investeringen in 2009 en 2010. Om deze redenen is het erg belangrijk dat schoolbesturen zich tijdig bij de gemeente melden.

Een ander probleem kan zijn dat gemeenten die inmiddels al wel over plannen beschikken en daar ook al dekking voor hebben aangewezen. De rijksbijdrage zou dan als nieuwe dekking kunnen worden aangewezen. Een van de doelstellingen is dat de regeling een stimulerend effect heeft op de economie Indien de gemeenten dus dekkingsmiddelen terugtrekt zal er van een stimulerend effect geen sprake meer zijn. Daarnaast zou dit betekenen dat ook scholen die in de bestaande plannen buiten de boot vallen en met de extra rijksmiddelen ook geholpen zouden kunnen worden, nu niet kunnen worden geholpen.

Het is denkbaar dat schoolbesturen behoefte hebben aan ondersteuning voor dit proces. Scholen kunnen vragen, adviezen en mogelijk klachten hebben over de wijze waarop lokaal met de regeling wordt omgegaan. Het is de bedoeling dat er een meldpunt komt waar besturen hun opmerkingen kwijt kunnen. Hierover zullen we te zijner tijd nadere informatie geven.

Tot slot. Ook de prioritering van de scholen kan tot forse discussies leiden. De regeling is bedoeld om de slechtste schoolgebouwen te kunnen helpen. Tijdige afspraken over de vraag welke urgentiecriteria worden gehanteerd is een must. De urgentiecriteria zoals die in de huisvestingsverordening zijn vastgesteld zijn daarvoor niet geschikt. Wij onderzoeken nog of wij hiervoor een eenvoudige procedurele handreiking kunnen aanreiken.

Tips

Concreet geven wij u de volgende tips:

  • Ga zo snel mogelijk met de gemeente in gesprek over de indiening van een subsidie aanvraag.
  • Agendeer het onderwerp in ieder geval op het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg)
  • Wacht daarmee niet tot de definitieve regeling is/wordt gepubliceerd
  • Leg een verzoek om gebruik te maken van de subsidieregeling ook schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders neer. Doe dat bij voorkeur gezamenlijk met de collega besturen. 
  • Leg u niet op voorhand neer bij een mondelinge afwijzing om bijvoorbeeld financiële redenen. 
  • Probeer zoveel mogelijk met collega besturen afspraken te maken om gezamenlijk op te trekken.
  • Meldt indien een gemeente weigert mee te werken aan de aanvraag dit in ieder geval bij de PO-Raad. Over het definitieve meldpunt zullen wij u later informeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gertjan van Midden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën