‘Flexibilisering onderwijstijd zorgt voor meer lesuren’

Door flexibeler omgaan met onderwijstijd houden scholen meer tijd over voor het geven van les. Dat is een voorlopige conclusie uit de tweede monitor flexibilisering onderwijstijd.

Sinds 1 augustus 2011 experimenteren twaalf scholen met flexibele onderwijstijden. Binnen het experiment mogen scholen afwijken van twee wettelijke regels: de verplichte centrale zomervakantie en de schoolweek van minimaal 5 dagen. In de praktijk betekent dit dat zij bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een vierdaagse schoolweek, flexibele begin- en eindtijden en de vakantie anders verspreid door het jaar kunnen invullen.

Conclusies Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs constateert dat de scholen voldoen aan de eisen voor de schoolgids, het schoolplan, instemming van de medezeggenschapsraad en de ouderbijdrage. Over de effecten van het experiment op de kwaliteit van het onderwijs, kan de Inspectie nog geen uitspraken doen. In het 2014, het laatste experimenteerjaar zal de inspectie daarover wel een oordeel vellen.

De inspectie constateert daarnaast dat op alle scholen alle leerlingen minstens 940 uur les krijgen. Sterker, er zijn aanwijzingen dat er eerder sprake is van meer onderwijstijd dan verplicht is.

Het aanbieden van flexibele onderwijstijden vraagt in organisatorisch en financieel opzicht wat extra’s van de scholen. Het kost simpelweg geld om langer open te zijn – personeel en huisvesting moeten worden betaald - en het vraagt een flexibele instelling van het betrokken personeel. Het laatste jaar van het experiment wordt benut om meer inzicht te krijgen in de manier waarop scholen en besturen die regelen en bekostigen.

Ouders en personeel zijn positief

Voor 70 procent van de ouders was de flexibele onderwijstijd van belang bij de keuze voor de school, zo blijkt uit de monitor. Een zelfde percentage geeft aan dat hierdoor de mogelijkheden om werk en privé beter te organiseren zijn. Ook het personeel is overwegend positief. Zij vinden dat vooral ouders voordelen hebben van flexibele tijden, maar een meerderheid ziet ook zeker de voordelen voor zichzelf en leerlingen. Een kwart geeft zelfs aan niet meer op een school met reguliere onderwijstijden te willen werken.

Het experiment stopt op 1 augustus 2014. De Inspectie presenteert vervolgens een slotrapportage. Ook wordt dan bekeken of er een voorstel komt om de wet- en regelgeving omtrent onderwijstijd aan te passen. De PO-Raad volgt deze ontwikkeling met grote belangstelling.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 15 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën