Functiemix voldoet deels aan verwachtingen

De functiemix doet nog maar deels wat ervan werd verwacht. Hoogstwaarschijnlijk worden kwantitatieve streefcijfers voor 2014 niet gehaald omdat er knelpunten blijven bestaan waar de meeste scholen nog geen antwoord op hebben. In het werkveld blijft de uitwerking van de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) een probleem.

Dat blijkt uit de rapportage ‘Samenhang functiemix en professionalisering po’, uitgevoerd in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO, een platform van de PO-Raad en de werknemersorganisaties. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder schoolleiders en bestuurders en casestudies.

Minder dan de helft van de schoolleiders en bestuurders verwacht de einddoelstellingen voor de functiemix in 2014 te halen, zo wijst het onderzoek uit. Dat komt door gebrek aan aanvullende financiële middelen hebben, het grote aandeel werknemers dat parttime werkt en onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Het actief werken met bekwaamheidsdossiers zoals voorgeschreven in de Wet BIO, is nog geen gemeengoed, zo toont het onderzoek verder aan. Als er wel structureel wordt gewerkt met en aan bekwaamheidsdossiers dan zorgt dit ervoor dat eerder verworven competenties in kaart worden gebracht, er meer focus komt in de ontwikkeling van medewerkers en dat er concrete afspraken over opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten worden gemaakt. Dit kan een positieve invloed hebben op het behalen van de kwantitatieve streefcijfers van de functiemix.

Schoolleiders en bestuurders geven aan dat de functiemix wel de functiedifferentiatie bevordert, de onderwijskwaliteit verbetert, professionalisering stimuleert en het personeelsbeleid versterkt.

Bekwaamheidsdossier

Positief is ook dat de functiemix leraren stimuleert na te denken over hun loopbaan en competentie-ontwikkeling, hen stimuleert een opleiding te volgen en zorgt voor een beter beeld over verwachtingen, kennis en kunde. Ook doorbreekt de functiemix de egalitaire cultuur, geeft het het gebruik van het bekwaamheidsdossier een impuls en ook de professionalisering van de gesprekkencyclus.

Invoering van de functiemix heeft ervoor gezorgd dat de functie van de intern begeleider onderwerp van discussie is geworden. Bij de goede praktijkvoorbeelden heeft dat ertoe geleid dat intern begeleiders in de LB-schaal zijn geplaatst, hoewel ze dan niet meetellen voor de streefcijfers van de functiemix.

Het Arbeidsmarktplatform PO zal uit het onderzoek nog handvatten en oplossingsrichtingen destilleren die schoolbesturen kunnen inzetten bij de implementatie van de functiemix in de eigen organisatie.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 21 mei 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën