(Geen) asbest in uw schoolgebouw? Laat het weten!

Schooldirecteuren kunnen nog uiterlijk 4 oktober laten weten of er asbest in hun schoolgebouwen zit. Kenniscentrum Infomil heeft de directeuren en hun schoolbesturen onlangs per brief opgeroepen hieraan gehoor te geven. Een deel van de scholen heeft ondanks herhaalde oproepen nog niet gereageerd.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft die informatie nodig om te verwerken in de Atlas leefomgeving, een kaart waarop staat vermeld welke gebouwen asbestvrij zijn. Deze kaart is door iedereen in te zien. Scholen kunnen hier het vragenformulier invullen.

Verantwoordelijkheid

Zit er asbest in een schoolgebouw dan is de school ervoor verantwoordelijk maatregelen te nemen om de risico’s ervan te verminderen of weg te nemen. Om scholen daarbij te ondersteunen is in mei 2011 een landelijk project “Asbest in scholen” gestart. Ook de PO-Raad heeft hier veel aandacht aan besteed. Besturen zijn immers verantwoordelijk voor de gezondheid van hun personeel en de – aan hun zorg toevertrouwde – leerlingen. Zij moeten daarom goed zicht hebben op het al dan niet aanwezig zijn van asbest, de soort asbest en de plaats waar het zich bevindt.

Laatst gewijzigd: 
maandag 16 september 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën