Geen duidelijkheid nieuwe impulsgebieden na 1 augustus 2013

Per schooljaar 2009/2010 is de impulsgebiedentoeslag ingevoerd. Per schooljaar 2013/2014 worden de impulsgebieden opnieuw vastgesteld. Indertijd is door de toenmalige staatssecretaris de toezegging gedaan, dat twee jaar voor de volgende vaststelling van de gebieden de nieuwe impulsgebieden zouden worden aangekondigd. Hierdoor zouden schoolbesturen die in een volgende periode niet meer in een impulsgebied zouden staan, daar tijdig rekening mee kunnen houden. Tevens is indertijd aangegeven dat onderzocht zou worden of de impulsgebiedentoeslag niet op basis van het postcodegebied van de school, maar op basis van het postcodegebied van de leerling vastgesteld zou kunnen worden. Op deze wijze zou de factor van de sociaal-economische omgeving waarin kinderen opgroeien nog meer worden meegenomen in de berekening van de toeslag.

PO-Raad dringt aan op snelle informatievoorziening

Schoolbesturen moeten voor 1 mei bepalen wat hun formatie is, en of er personeel in het RDDF- geplaatst moet worden. OCW kan op dit moment echter niet garanderen dat voor 1 mei 2012 de nieuwe impulsgebieden bekend zullen zijn en kan geen duidelijkheid verschaffen over de vraag of het postcodegebied van de leerling (i.p.v. de school) een rol zal spelen bij de berekening. Evenmin kan door OCW worden aangegeven of er een redelijke termijn gegeven wordt, waardoor schoolbesturen kunnen anticiperen op een eventuele aanpassingen in de toekenning van de impulsgebiedentoeslag. De PO-Raad blijft aandringen op een snelle informatievoorziening aan de schoolbesturen door OCW.

Mocht inderdaad blijken dat aanpassing in de impulsgebiedentoeslag per schooljaar 2013/2014 op korte termijn nog niet bekend is, dan zullen schoolbesturen een inschatting moeten maken of zij door een nieuwe vaststelling van de impulsgebieden eventueel personeel in het RDDF- moet plaatsen. Zodra de PO-Raad meer informatie over de voortgang kan melden, zal dit via de website bekend worden gemaakt.

Wat zijn impulsgebieden?

Impulsgebieden zijn postcodegebieden met veel lage inkomens en/of veel uitkeringen. De huidige impulsgebieden zijn vastgesteld op basis van de Armoedemonitor 2005 van het SCP/CBS (december 2008). Als een hoofd- of nevenvestiging van een school in een genoemd postcodegebied staat, komt deze in aanmerking voor extra middelen. Als een school in een impulsgebied ligt, ontvangt deze school per gewichtleerling een impulsbedrag. Voor 2011-2012 is dit bedrag €1.679 per gewichtleerling. Het maakt voor de hoogte van het bedrag niet uit of er sprake is van een 0,3- of 1,2-leerling. De impulsgebiedentoeslag is een structurele maatregel zoals blijkt uit het feit dat het opgenomen is in het Besluit bekostiging WPO. Het totaalbudget dat met de impulsgebiedentoeslag gemoeid is, bedraagt circa €160 mln.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 maart 2012

Nieuwscategorieën