Geld uit Herfstakkoord vooral naar leraren en passend onderwijs

De PO-Raad is blij dat er meer duidelijkheid is over de inzet van de middelen uit het Herfstakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) waaraan het geld wordt uitgegeven. ,,Schoolbesturen en hun scholen kunnen daarmee zorgen voor meer en betere handen in en om de klas’’, aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

In oktober vorig jaar spraken het kabinet samen met de coalitiepartijen, plus D66, ChristenUnie en SGP af dat er vanaf 2015 structureel 600 miljoen euro beschikbaar is voor onderwijs en onderzoek. 150 Miljoen euro wordt toegevoegd aan de lumpsum van alle onderwijssectoren, schrijven Bussemaker en Dekker. Dat geld is erg welkom. Na jaren van stille bezuinigingen, waarin de kosten harder stegen dan de inkomsten, en een teruglopend leerlingenaantal, geeft dit scholen weer wat lucht.

Leraren

175 Miljoen euro gaat naar het funderend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor de prestatiebox/kwaliteitsafspraken. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor het opzetten van meer zomerscholen en schakelklassen. Daardoor moet zittenblijven worden voorkomen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in leraren in het primair onderwijs. Zij worden bijvoorbeeld gestimuleerd een master te halen, aldus de bewindslieden.

In het sectorakkoord, waarover de PO-Raad momenteel praat met het ministerie van Onderwijs, worden hierover verdere afspraken gemaakt. Dat geldt ook voor het beheersen van complexe vaardigheden door leraren, zoals het afstemmen van hun instructie op individuele leerlingen en het aanbieden van planmatige zorg.

Passend onderwijs

De minister en staatssecretaris bevestigen daarnaast  in de brief dat structureel 29 miljoen euro wordt toegevoegd aan de lumpsum van samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Dit geld is bedoeld voor zowel passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. In het voorjaar wordt meer duidelijk over de middelen voor hoogbegaafdheid.

Van die 29 miljoen euro wordt in de schooljaren 2016/2017 en 2017/2018 4,6 miljoen euro ingezet zodat samenwerkingsverbanden geleidelijker kunnen wennen aan de verevening waarvan bij de invoering van passend onderwijs sprake zal zijn. Als gevolg van die verevening gaan sommige regio’s erop vooruit en andere op achteruit. ,,Wij hebben al eerder gezegd dat vooral die regio’s het zwaar hebben waar zowel sprake is van een daling van het aantal leerlingen als van negatieve verevening door Passend onderwijs. Ik zal er bij Sander Dekker op aandringen dat het extra geld daar terecht komt”, aldus Den Besten.

Andere maatregelen

Zoals eerder aangekondigd, is er ook extra geld voor het Nederlands Onderwijs in het Buitenland, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en voor het nemen van energiebesparende maatregelen in onderwijshuisvesting.

Op korte termijn moet ook meer bekend worden over de inzet van middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord. In dat akkoord maakten verschillende partijen waaronder de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs afspraken over het behoud van werkgelegenheid in het onderwijs.

De PO-Raad zal zo snel mogelijk met een toelichting komen die meer is toegesneden op het primair onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
maandag 14 juli 2014

Nieuwscategorieën