Gemeenten aangesproken op zorgplicht voor huisvesting

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen heeft de AOb gemeenten erop aangesproken dat niet al het geld dat zij voor onderwijshuisvesting ontvangen ook daaraan wordt uitgegeven. Op de site www.hoegulismijngemeente.nl is van alle gemeenten te vinden welk deel van de huisvestingsvergoeding wordt uitgegeven. De AOb meldt dat in totaal ruim 300 miljoen euro van de ruim 1,4 miljard niet wordt uitgegeven. De PO-Raad heeft hierover in de nieuwsbrief van 13 oktober reeds het volgende gemeld: “De gemeenten in Nederland hebben in 2009 wederom veel minder uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan zij hebben ontvangen. Dat blijkt uit het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2010 dat deel uitmaakt van de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2010. Gaven de gemeenten binnen de cluster educatie in 2008 al zo'n €18 per inwoner minder uit dan werd ontvangen, in 2009 was dit toegenomen tot

iets meer dan €20 per inwoner. Op een bevolking van 16,5 miljoen inwoners bedraagt dit circa € 330 miljoen.”

Geld voor onderwijshuisvesting verkeerd besteed
Aan de hand van dit gegeven hebben wij reeds gesprekken gevoerd met zowel BZK als OCW. Ook met de VNG is hierover gesproken. Via het gemeentefonds (een lumpsumvergoeding voor gemeenten) ontvangen de gemeenten jaarlijks een vergoeding om de zorgplicht voor adequate huisvesting vorm te geven. Het is al langer zo dat gemeenten niet al het geld uitgeven aan het doel waar het voor bedoeld is. In 2006 ging het om zo’n 50 miljoen per jaar. Inmiddels is dit dus al ruim 300 miljoen. Helaas lijkt het er sterk op dat in veel gemeenten onderwijshuisvesting in de lokaal politieke besluitvorming het onderspit delft.

Uitgaven en inkomsten steeds verder uiteen
De PO-Raad ondersteunt uiteraard de oproep van de AOb om meer te investeren in de onderwijshuisvesting van harte. Wel is het zo dat bij de conclusie van het onderzoek van de AOB dat “gemeenten steeds gieriger worden, omdat zij een steeds lager percentage van hun budget voor onderwijshuisvesting aan schoolgebouwen uitgeven” een kanttekening op zijn plaats is.

Het is namelijk niet zo dat gemeenten (macro) veel minder zijn gaan uitgeven. Wel bereiken ons steeds meer berichten dat gemeenten dat in de komende jaren – als gevolg van de economische crisis – zullen gaan doen. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten – dat in de afgelopen jaren steeds verder is opgelopen - wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat de prijscompensatie van de gemeenten is gebaseerd op de algemene bouwindex. De normbedragen die in de modelverordening zijn opgenomen zijn nog gebaseerd op oude programma’s van eisen. Het gemeentefonds kent een andere systematiek. Daarin werken de toenemende eisen die aan gebouwen en innovatieve projecten worden gesteld wel gecompenseerd. Uitgaven en inkomsten gaan daardoor steeds verder uiteen lopen. Een ander probleem is, dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop de gemeenten hun uitgaven in de boekhouding opnemen. Wat het onderzoek van de AOb nog eens bevestigd zijn de grote verschillen tussen gemeenten onderling. OCW en BZK hebben inmiddels aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de exacte achtergronden van het achterblijven van de uitgaven.

Nieuw huisvestingsstelsel
Een van de redenen voor de PO-Raad om onderzoek te doen naar een nieuw huisvestingsstelsel is gelegen in het feit dat het stelsel is gebaseerd op oude programma’s van eisen waarop de gemeentelijke vergoedingen zijn gebaseerd en daardoor steeds verder achterblijven bij de behoefte. Niet voor niets hebben ook nieuwe gebouwen te maken met grote problemen met het binnenmilieu. Een snelle herijking van de normvergoedingen uit de modelverordening zou door de PO-Raad zeer worden toegejuicht.

In het kader van de landelijke heroverweging als gevolg van de crisis bereidt de PO-Raad een campagne voor . Binnenkort ontvangen alle schoolbesturen van de PO-Raad een ouderbrief om op lokaal niveau personeel en ouders te mobiliseren. Deze brief zal is erop gericht dat bij de lokale collegeonderhandelingen het onderwijs prominent op de agenda komt te staan. Onderwijshuisvesting en het binnenmilieu in scholen zijn daarbij 2 belangrijke thema’s .

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën