Geschillencommissie vaak te laat ingeschakeld

Bij geschillen over de uitvoering van de medezeggenschap kunnen schoolbestuurders, schoolleiders en de leden van de medezeggenschapsraden terecht bij de onafhankelijke Stichting Onderwijsgeschillen. Van de ongeveer 7000 medezeggenschapsraden in het primair onderwijs hebben er in 2010 slechts 12 een geschil voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie. Dat is een klein aantal, maar het betreft hier geschillen, die vaak al zijn geëscaleerd. De PO-Raad vindt het daarom belangrijk dat betrokkenen tijdig hun geschillen voorleggen voor advies of bemiddeling.

Door de geschillen tijdig voor te leggen, krijgt de geschillencommissie meer kans om met een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Uit een onderzoek van bureau Actis dat vandaag wordt gepresenteerd, blijkt dat de gang naar de commissie nu vaak als onbevredigend wordt ervaren.

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is in januari 2007 van kracht geworden. Uit onderzoek van ITS Nijmegen blijkt de wet in de praktijk goed te werken. De wet heeft een positief effect op het besluitvormingsproces over het beleid van de school en zorgt voor een versterking van de positie en het draagvlak van het personeel en ouders.

Voor meer informatie zie www.onderwijsgeschillen.nl.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën