Gezond binnenmilieu op scholen

Ook de Gezondheidsraad is bezig met het (slechte) binnenklimaat op scholen. Zij bereidt een advies voor om de Nederlandse overheid handvatten te geven bij het nemen van preventieve maatregelen. De PO-Raad heeft – op verzoek van de Gezondheidsraad – een advies geschreven.

In het advies worden een aantal vragen beantwoord die de Gezondheidsraad aan ons heeft voorgelegd. Concreet gaat het dan om de volgende vragen: Wat ziet de PO-Raad als belangrijkste probleem voor een gezond binnenmilieu in scholen? Welke binnenmilieufactoren zijn er uit oogpunt van preventie het meest relevant. Welke gevoelige groepen zijn er qua aard en omvang relevant. Welke preventieve maatregelen verwacht de PO-Raad u van de overheid
De Po-Raad wil het binnenmilieu op de school zeer serieus nemen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat eerst een achterstand wordt ingelopen. Een forse investering van de overheid is daarvoor een absolute voorwaarde. Teveel wordt steeds opnieuw onderzoek gedaan naar (de effecten van) het binnenmilieu op leerprestaties van kinderen. Er zijn in onze optiek voldoende onderzoeken die aantonen dat er sprake is van (forse) negatieve effecten op de prestaties van personeel en leerlingen.

Voor het complete advies en meer informatie: g.vanmidden@poraad.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën