Goed worden en goed blijven

De PO-Raad heeft de afgelopen maanden verschillende activiteiten ontwikkeld voor besturen van (zeer) zwakke scholen. Hiermee willen we de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen in het primair onderwijs verbeteren. De ondersteuningsmogelijkheden bestaan uit analyses, vroegsignalering en twinning.

Analyses

Voor scholen die van de inspectie het predicaat ‘zeer zwak’ hebben gekregen kan de PO-Raad een verdiepende analyse uitvoeren.
Het bestuur van de school legt het verzoek neer bij de PO-Raad, na een intakegesprek voeren we de analyse binnen 3 schoolweken uit. Bij de analyse wordt gekeken naar

- de kwaliteit van het onderwijs

- het functioneren van de organisatie

- de meervoudig maatschappelijk problematiek van de school (indien relevant).

De PO-Raad heeft de mogelijkheid de analyse ook uit te voeren bij scholen die ‘zwak’ worden. Dit doen we met name wanneer de situatie van de school complex is.

Op 1 oktober 2009 waren 10 analyses afgerond en 18 analyses liepen of waren in voorbereiding.

Aan een analyse zijn voor de school en het schoolbestuur geen kosten verbonden. In het artikel 'Analyse als opmaak voor het verbeterplan' leest u hoe een schoolbestuur de analyse ervaren heeft.

Vroegsignalering

Instrumenten voor vroegsignalering zijn bedoeld om te voorkomen dat een school (zeer) zwak wordt.

Met drie organisaties, die zich bezig hebben gehouden met instrumenten voor vroegsignalering heeft de PO-Raad in de afgelopen tijd gekeken naar de instrumenten die zij aanbieden. De PO-Raad heeft een bijdrage kunnen leveren aan de doorontwikkeling van deze instrumenten. Het gaat om de instrumenten van de Besturenraad, Van Beekveld & Terpstra en de KPC groep.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met een van de volgende personen:

Besturenraad: Pieter Houwers of Riejanne Boeschoten (070 - 348 11 48)

v Beekveld & Terpstra: Robbin Haaijer (0229 - 244 224)

KPC groep: Felix Razenberg (073 - 6 247 247)

Voor besturen/stichtingen die in 2009 starten met een instrument voor vroegsignalering is er een kleine subsidiemogelijkheid. OCW stelt deze subsidie beschikbaar. Ook over de subsidie krijgt u via de contactpersonen meer informatie.

Daarnaast werkt de PO-Raad momenteel aan een brochure over vroegsignalering. Naast algemene informatie over wat wij menen dat een bestuur in elk geval over haar scholen moet weten, vindt u in deze brochure informatie over verschillende instrumenten voor vroegsignalering. 

We overwegen om in het begin van 2010 een aantal regionale bijeenkomsten te organiseren over vroegsignalering. Hierover hoort u later meer.

Twinning

Het programma Goed worden en goed blijven wil scholen in een lastige situatie (zwak, zeer zwak) op eigen verzoek laten ondersteunen door collega’s.

In 2009 zijn daar een aantal initiatieven voor gevolgd, vanaf eind 2009 worden er nieuwe twinning-koppelingen in gang gezet.

Indien u meer informatie wilt over een van deze activiteiten dan kunt u contact opnemen met Anneke van der Linde, de projectleider van het programma Goed worden en goed blijven of bel naar 030 31 00 933.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën