Handreiking kengetallen

De PO-Raad heeft een handreiking voor het gebruik van kengetallen samengesteld. Daarbij is de bereidheid van DUO/Ministerie van OCW om enkele kleine maar wel belangrijke aanpassingen in de PvE’s door te voeren, zeer gewaardeerd.

Deze handreiking moet worden gezien als een advies voor een werkwijze, het is dus geen voorschrift. Wel hopen we dat hiermee tal van vragen zijn opgelost. Bijstelling in de toekomst blijft wel mogelijk.

Ieder schoolbestuur is verplicht om bij zijn jaarverslag/jaarrekening (EFJ) financiële kengetallen aan te leveren. Concreet gaat het dan om invulling van de Beleidsinfo PO zoals beschreven in de “Bijlage 3 PvE financiële gegevens” van de “Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC. Ook in het EFJ is daar ruimte voor ingedeeld.

In de praktijk is gebleken dat de definities/omschrijvingen in de ‘bijlage 3 PvE financiële gegevens’ niet altijd duidelijk zijn. Daardoor is het voor besturen en administratiekantoren vaak lastig om ze in te vullen en dat heeft er weer toe geleid dat het ook niet altijd gebeurd (bron CFI).

Vanuit het gegeven dat er een wettelijke plicht ligt om een aantal financiële kengetallen te leveren is er met een vooral praktische insteek gekeken om de aanlevering van deze kengetallen te verbeteren, te vereenvoudigen en te zorgen dat er meer eenheid komt in de berekening van de kengetallen.

Uitgangspunt daarbij was en is om zo veel mogelijk aansluiting te vinden bij gegevens die al in het jaarverslag/jaarrekening/EFJ zijn opgenomen en dat is in de praktijk vooral de exploitatierekening.

Klik hier om de handreiking te downloaden >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën