Handreiking schooladvies

Onlangs ontvingen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van de PO-Raad een handreiking over het schooladvies. In deze folder staat een samenvatting van de aanbevelingen voor scholen in het primair onderwijs bij het opstellen van een schooladvies over het best passend vervolg in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de aanbevelingen is te vinden op een gezamenlijke website van PO-Raad en VO-raad: www.nieuweregelgevinovergangpo-vo.nl.

Elk jaar maken ongeveer 190.000 leerlingen de overstap van het primair (po) naar voortgezet onderwijs (vo). Als gevolg van de invoering van de verplichte eindtoets en de zorgplicht passend onderwijs is er met ingang van dit jaar veel veranderd in de regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze veranderingen hebben consequenties voor de overgangsprocedures die veelal lokaal of regionaal worden vormgegeven en waarin schoolbesturen en samenwerkingsverbanden een belangrijke rol (kunnen) hebben.

Belangrijke veranderingen zijn:

  • Basisscholen geven alle schoolverlaters vóór 1 maart een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies en voeren dit voor 15 maart in BRON in.  
  • Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten (enkelvoudig of dubbel advies). 
  • Alle schoolverlaters in het basisonderwijs (met enkele specifieke uitzonderingen) zijn verplicht om een eindtoets te maken
  • Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs: leerlingen worden conform het schooladvies in het voortgezet onderwijs geplaatst. De vo-school mag een leerling (in overleg met ouders en leerling) desgewenst hoger plaatsen. Lager plaatsen kan alleen op verzoek van ouders en leerling.
  • De score op de eindtoets is aanvullend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs en fungeert als onafhankelijk tweede gegeven. Toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets.
  • Als het advies op basis van de score op de eindtoets (het ‘toetsadvies’) hoger uitvalt dan het schooladvies, heroverweegt de basisschool het schooladvies. Dit kan in overleg met ouders en leerling leiden tot het naar boven bijstellen van het advies. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast
  • De vo-school neemt voor de toelating geen extra toetsen en testen af om het niveau van de leerling nader te bepalen. Ook mag zij, naast de eindtoets, geen extra gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen, bijvoorbeeld toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool kan deze gegevens uiteraard wel betrekken bij het opstellen van het schooladvies.
  • Basisscholen en vo-scholen hebben ruimte om op regionaal of lokaal niveau afspraken te maken over de overstap van leerlingen, de gegevens die worden betrokken bij het opstellen van het schooladvies en de wijze waarop de overdracht plaatsvindt.  

Meer informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op: www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Laatst gewijzigd: 
zaterdag 14 maart 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën