Herbenoeming Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad

Tijdens de ALV van de PO-Raad werd de huidige voorzitter Kete Kervezee met warm applaus herbenoemd. Kete Kervezee is voorzitter van de PO-Raad sinds de oprichting, nu bijna vier jaar geleden. Daarom loopt haar termijn 1 januari aanstaande af. Na de stemming in de ALV is duidelijk dat de leden willen dat zij op 1 januari aan haar tweede termijn begint. Wat zijn volgens Kete Kervezee de uitdagingen en aandachtspunten voor de komende tijd?

Uitdagingen
“We zitten met het primair onderwijs in een spannende tijd. De sector moet, onder de druk van de bezuinigingen, de stelselwijziging Passend onderwijs invoeren. Dat is een zware klus. Maar we blijven wel in gesprek met de minister, mede om aan te geven dat we ons zorgen maken over het tijdspad en de beschikbare middelen voor de invoering. Door de invoering van de lumpsum is de verantwoordelijkheid voor de schoolbestuurders enorm toegenomen. We zijn daarom sectorbreed met een professionaliseringsslag bezig. Zowel op het gebied van financieel management, als ook wat betreft opbrengstgericht werken. Dat slaat goed aan, maar we zijn er nog niet. “

Vertrouwen en beleidsvrijheid
“Wat momenteel ook speelt is de mate waarin het veld vertrouwen en beleidsvrijheid krijgt. Terecht vragen de schoolbestuurders om zelf hun beleid en dus de inzet van de middelen te mogen bepalen. De minister moet tegelijkertijd aan de Tweede Kamer kunnen verantwoorden waaraan zij het geld besteedt. Het is dus zaak te laten zien dat wij als primair onderwijs goed in staat zijn keuzes te maken en ons handelen te verantwoorden. Gelukkig heeft de minister in de Tweede Kamer onlangs weer haar vertrouwen uitgesproken in de schoolbesturen , maar over het algemeen vind ik dat de politiek wel wat meer vertrouwen in de sector mag hebben. Het is goed dat we nu met de minister en de staatssecretaris het gesprek voeren over een prestatiebox. Als de invoering daarvan doorgaat wordt er minder geld geoormerkt en wordt de administratieve rompslomp verminderd. Ondertussen moeten we binnen de sector het gesprek voeren over de verantwoording, zowel naar de overheid als naar leerlingen, ouders en omgeving.”

Trots
“Dat het primair onderwijs prima in staat is resultaten te leveren, tonen onder ander de taal- en rekenverbetertrajecten. Met een minimale subsidie zijn de resultaten significant verbeterd. Ook goed om te zien vind ik dat het veld steeds meer met één stem naar buiten toe optreedt. We voeren hierover goede gesprekken met de profielorganisaties, de AVS en de VO-raad. Maar ook van onze leden horen we steeds meer saamhorigheid; tijdens gesprekken bij netwerken van schoolbesturen in de regio en ook bijvoorbeeld in de algemene ledenvergadering. Daar kwam vanuit het reguliere onderwijs het geluid dat we de bezuinigingen niet alleen in het SO mochten laten terechtkomen. Het feit dat de WEC raad en de PO-Raad zijn samengegaan, draagt daar natuurlijk aan bij”.

“Sowieso vind ik dat de PO-Raad in de korte tijd van haar bestaan op sommige punten al goed aan de weg timmert. Kijk naar een dossier als huisvesting. We hebben goed op de kaart gezet dat het beschikbare geld adequater ingezet moet en kan worden en de politiek neemt dit standpunt nu over. Of neem de CAO: de komende CAO wordt niet meer door de minister afgesproken, maar treden wij op namens de schoolbesturen. We worden veel geconsulteerd door zowel maatschappelijke organisaties als ook door de politiek en de beleidsambtenaren bij OCW. Onze inbreng zien en horen we bijvoorbeeld regelmatig terug in Kamervragen. Ons werk gaat meer en meer vruchten afwerpen”.

Zorg
“Natuurlijk heb ik ook zorgpunten. Om bijvoorbeeld de ambitie die we in dit land met het onderwijs hebben waar te kunnen maken, moet het veld nog meer betrokken worden bij beleidsvorming. We merken toch, neem de afgelopen begrotingsbehandeling, dat politici met bepaalde regelmaat weer op de stoel van de onderwijsprofessionals willen gaan zitten. Mijn mening is dat ze ons nog vaker in stelling moeten brengen, moeten betrekken bij beleidsvorming, maar niet het ‘hoe’ moeten invullen. Een tweede zorgpunt, wat daar misschien wel mee samenhangt, is het imago van de sector. Ons imago is slechter dan de resultaten die we boeken. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar over het geheel genomen doen we het absoluut niet slecht. Dat mogen we wel wat vaker hardop zeggen.”

Opdracht
“De leden van de PO-Raad hebben zich in grote meerderheid positief uitgesproken over wat wij doen. Daarnaast hebben ze ook een aantal aandachts- en verbeterpunten benoemd. Ik zie het als taak van het bestuur, mijn taak, om het goede te behouden en de verbeterpunten vorm te geven. Opdat ik een sterke en invloedrijke PO-Raad, gebaseerd op een grote betrokkenheid van leden, overdraag aan mijn opvolger als ik in 2013 afzwaai.. Mijn doel, ons doel, is en blijft: goed onderwijs voor elk kind!”

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën