Heroverweging Passend onderwijs

De PO-Raad heeft zich afgelopen tijd, met de sectorraden, ingespannen om voor elke leerling Passend onderwijs te realiseren en zoekt daartoe de samenwerking met ouder- en vakorganisaties. Tijdens de heroverweging is de koers verlegd van veel ‘bestuurlijke drukte’ naar een inhoudelijk gesprek over Passend onderwijs.

Inmiddels ligt er een voorstel om tot een goede invoering van Passend onderwijs te komen. Dit voorstel heeft de staatssecretaris vandaag naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierbij is de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen samenwerkende partijen, de transparante inzet van de zorgmiddelen en een goede positionering van de ouders aan de orde. De focus wordt daarbij gelegd op de mogelijkheden voor leraren om in hun dagelijkse lespraktijk om te gaan met de verschillende leerlingen. Aan de hand van een referentiekader moeten scholen in kaart brengen hoe Passend onderwijs in de praktijk wordt vorm gegeven. De PO-Raad kan zich vinden in deze inhoudelijke richting maar wil ervan overtuigd zijn dat er draagvlak is voor de nieuwe aanpak.

Hiervoor organiseren de PO-Raad en de WEC-Raad en in overleg met het SBOwerkverband vanaf 17 november diverse ledenraadplegingen in het land. Voor data en locaties en inschrijvingen klik hier. Graag gaan wij met u het gesprek aan over de nieuwe aanpak: hoe gaat u Passend onderwijs op uw school vormgeven, wat wordt het zorgprofiel van uw school en hoe gaat u om met de inzet van de beschikbare zorgmiddelen?

Ook wil de PO-Raad de discussie voeren over wat de noodzakelijke voorwaarden zijn om Passend onderwijs te realiseren. Voor bestuur, schoolleiding, team en individuele leraren zal het realiseren van Passend onderwijs permanent een grote inspanning vergen. Schoolbestuur en schoolleiding dienen de juiste condities te creëren voor het primair proces. Zo is op elk niveau overleg noodzakelijk met ouders en met partners in de omgeving om voor de leerlingen de juiste route en een goede leeromgeving te creëren. De tijd die daarvoor noodzakelijk is, mag niet ten koste gaan van het primair proces. De schoolbesturen moeten daarvoor dus gefaciliteerd worden.

Daarnaast is de professionalisering van leraren van groot belang. Zij moeten in de praktijk met de grootste denkbare heterogeniteit omgaan.

U kunt de brief hier lezen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën