Herstelplan ABP

In het kader van het herstelplan heeft het ABP-bestuur een verhoging van de ABP-premie van in totaal 3%-punt aangekondigd (de herstelpremie). Per 1 juli aanstaande wordt de ABP-premie verhoogd met 1%-punt. Tenzij het herstel sneller verloopt dan voorzien, wordt per 1 januari de premie met nog eens 2%-punt verhoogd. het herstelplan is noodzakelijk omdat het ABP, vanwege de crisis op de financiële markten, kampt met een dekkingstekort.

Compensatie meerkosten?
Door verschillende leden is gevraagd of en, zo ja, in welke mate de meerkosten van het herstelplan ABP via de lumpsum worden gecompenseerd. Dit is op dit moment nog niet bekend. Voor de zgn. loonbijstelling (kabinetsbijdrage arbeidskosten) van de lumpsum geldt het zgn. referentiemodel. Kern van dit model is dat de loonkostenontwikkeling in de marktsector wordt gevolgd (incl. de ontwikkeling van de pensioenpremies in de markt). De minister van BZK informeert de sectorwerkgevers hierover in de zgn. ruimtebrieven. De ruimtebrief voor het jaar 2009 is nog steeds niet uit, terwijl de Voorjaarsnotabesluitvorming al heeft plaatsvonden. (Tegen de grote vertraging waarmee deze informatie beschikbaar komt, tekenen wij bij OCW bezwaar aan). De ruimte voor 2010 wordt pas in het 2e kwartaal van 2010 bekend.

Premieverhogingen ABP hoger dan gemiddeld?
Van belang is dus of de premieverhogingen vanwege het herstelplan ABP hoger zijn dan het gemiddelde verhoging van de pensioenpremies in de marktsector. Naarmate dat het geval is, ontstaat er een financieel probleem. Dat probleem moet in principe binnen de lumpsum moet worden opgevangen. Dit kan dan alleen maar door te versoberen op andere arbeidsvoorwaarden of ten koste van arbeidsplaatsen.

In gesprek met de bonden
De overheids- en onderwijswerkgevers, verenigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)*, roepen de centrales (bonden) daarom op om in gesprek te gaan over de pensioenregeling. Uitgangspunt voor het VSO is een goede collectieve basispensioenregeling die de lasten en lusten gelijkelijk over generaties verdeeld alsmede uitholling van andere arbeidsvoorwaarden voorkomt. Met een ‘toekomstvaste’ pensioenregeling kunnen kostenstijgingen worden tegengaan een ontstaat weer een gezond pensioenfonds. Bonden zijn tot nu toe niet op de uitnodiging van werkgevers ingegaan.

Voor meer informatie, de vragen en antwoorden in deze link.

 

*De PO-Raad is (waarnemend) lid van het VSO.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën