Herziening van het subsidiebeleid

11 april 2011 informeerde de minister de Tweede Kamer per brief over de herziening van het subsidiebeleid rond onderwijssubsidies. In het regeerakkoord staat een grote bezuiniging op subsidies. Het betreft subsidies voor de hele onderwijskolom, van primair tot en met hoger onderwijs. Met de herziening wil de minister de taakstelling realiseren van € 243 mln. in de jaren 2012 tot en met 2014 en vanaf 2015 structureel € 233 mln. De brief die de hoofdlijn van de invulling van de taakstelling toelicht gaat vergezeld van bijlagen met het financieel overzicht van maatregelen, de resterende subsidies en een overzicht van evaluaties en effectmetingen.

De brief roept bij de PO-Raad een reeks vragen op. Het gaat hierbij om zaken als een voorgenomen korting op de lumpsum, de datum van beëindiging of korting van subsidies, consequenties voor aangegane verplichtingen (convenanten) dwarsverbanden met lopend beleid en met ambities van dit Kabinet, en ook over niet vermelde middelenstromen. Vragen waarover wij eerst opheldering willen, alvorens ons standpunt bij de brief te bepalen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën