Indexering van Londo 2010

In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven hoe de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld. Daarbij wordt de ontwikkeling van de index van de materiële overheidsconsumptie gevolgd. Daarbij wordt de bestaande index aangepast op basis van:
  • de werkelijke prijsontwikkeling in 2008,
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2009,
  • de verwachte prijsontwikkeling in 2010.

Deze gegevens zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenningen van 2009 en 2010 (de ramingen omtrent 2009 en 2010) en het Centraal economisch Plan van 2009 (de gerealiseerde prijsontwikkeling van 2008). Deze documenten zijn sinds Prinsjesdag openbaar zodat daarin de betreffende cijfers te vinden zijn.

Daaruit blijkt dat de ramingen vorig jaar aanzienlijk te hoog waren gesteld en ook de realisatie over 2008 valt lager uit. Het resultaat komt daardoor uit op een negatief bijstellingspercentage voor de bedragen voor 2010. Dat het negatief uitvalt is uitzonderlijk en heeft voor zover bekend nog nooit eerder plaats gevonden. Gelukkig is dat negatieve percentage slechts in geringe mate negatief, het is namelijk -0,17%.

In principe worden alle bedragen van de Londo-bekostiging met dit percentage bijgesteld. Andere bijstellingen van meer inhoudelijke aard worden niet verwacht, zij het dat een klein bedrag van € 0,16 uit de post ABB (onderdeel beheer en bestuur) voor de geschillencommissie WMS vervalt. In de brief van 9 juli 2009 van de staatssecretarissen Dijksma en Bijsterveldt was dit al aan de Tweede Kamer bericht omdat de bekostiging per 1 januari 2010 dan rechtstreeks door het ministerie aan de geschillencommissie WMS plaatsvindt. Op zich een efficiëntere methode dan een toekenning aan elke school afzonderlijk die dan door de schoolbesturen weer ingezameld en doorgesluisd moet worden aan de geschillencommissie.

Voor een gemiddelde basisschool betekent de bijstelling met -0,17% van de MI-bekostiging 2009 en het vervallen van de € 0,16 per leerling een vermindering van globaal € 250,- ten opzichte van het kalenderjaar 2009.

De publicatie van de Regeling voor 2010 zal naar verwachting eind september 2009 plaatsvinden, vlak voor de wettelijk voorgeschreven datum van 1 oktober.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bé Keizer

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën