Informatie-overdracht PO-VO

De centrale vraag in dit deelproject binnen het project Effectief Schakelen is hoe de informatie-uitwisseling tussen PO en VO verder verbeterd kan worden, zodat elk kind betere kansen krijgt door een betere aansluiting. Daarbij gaat het aan de ene kant om de vraag welke informatie (op welke manier) vanuit het veld wenselijk wordt geacht om over te dragen. Aan de andere kant gaat het om het verbeteren van de zogenoemde 'warme overdracht' tussen beide sectoren, het aansluiten op de rol en invulling van het Elektronisch Leerdossier (ELD) en het verbeteren van de aansluiting van programma's, toetsen en leerlingvolgsystemen in het primair en voortgezet onderwijs.

Om dit in kaart te brengen is er een onderzoek gestart naar de huidige stand van zaken rondom gegevensoverdracht en de aanvullende informatie die met de referentieniveaus kan worden overgedragen. Daarnaast zijn betrokkenen uit het PO en het VO op verschillende momenten gevraagd welke wensen en mogelijkheden zij hebben in het verbeteren van de informatieoverdracht tussen PO en VO. Op basis hiervan wordt een handreiking gemaakt, waarin aandacht is voor de recente en aankomende ontwikkelingen rondom de informatieoverdracht. Hierbij is ook aandacht voor de referentieniveaus en de ontwikkeling van het ELD en worden aanknopingspunten geboden voor het verbeteren van de (warme) informatieoverdracht. Zodra de handreiking gereed is, zal deze worden toegevoegd aan dit dossier.

Meer informatie overgang po/vo

Op de website www.overgangpovo.nl zijn algemene informatie en voorbeelden uit de praktijk te vinden. Ook hebben de LPC in het kader van de R&D projecten de afgelopen jaren pilots op dit gebied uitgewerkt en beschreven (zie daarvoor websites APS, CPS en de KPC-Groep en www.onderwijsinontwikkeling.nl). Over de rol van de referentieniveaus taal en rekenen in de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs kunt op de website www.taalenrekenen.nl meer informatie vinden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 december 2013

Nieuwscategorieën