Initiatiefwet SGP over de regeling van het onderwijstoezicht aangeboden aan de Kamer

De SGP heeft bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om diverse onderwijswetten te wijzigen. Daarmee moet het onderwijstoezicht doeltreffender worden geregeld. De PO-Raad is eerder over het wetinitiatief geconsulteerd. Zij heeft in december advies aan de SGP uitgebracht.

De PO-Raad ondersteunt de kern van het wetsvoorstel: De rol en taken van de Inspectie van het Onderwijs kunnen beter worden afgebakend. De Inspectie heeft zowel een controlerende als een stimulerende rol. In haar controlerende rol zal de Inspectie haar oordeel moeten baseren op wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen. De stimulerende taak kan breder zijn, maar moet mede om die reden duidelijk zijn gescheiden van de controlerende taak. In reactie op het eerdere concept sprak de PO-Raad zich uit voor handhaving van de stimulerende rol van de inspectie. De inzichten van de inspectie ten aanzien van de onderwijskwaliteit zijn waardevol voor de school en haar bestuur.

Bezwaar en beroep

Wat betreft het oordeel van de Inspectie, stelt de SGP in het wetsvoorstel voor dit te beschouwen als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Scholen en hun besturen kunnen daardoor bezwaar en beroep tegen dat oordeel indienen. De PO-Raad heeft eerder aangegeven deze vorm van rechtsbescherming te steunen. De PO-Raad is niet tegen transparantie en dus publicatie van het oordeel, maar vindt het goed dat wordt onderkend dat een Inspectieoordeel  ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ tot (imago)schade kan leiden en dat bezwaar en beroep tegen het oordeel mogelijk is.

In het voorstel van de SGP krijgt de Tweede Kamer een rol bij de beoordeling van het toezichtskader. In haar advies aan de SGP wees de PO-Raad op het risico dat de Tweede Kamer die gelegenheid zou kunnen aangrijpen om nieuwe kwaliteitseisen aan het kader toe te voegen. De SGP onderkent dat risico en stelt dat de Eerste en Tweede Kamer zicht moeten beperken tot het toetsen van het toezichtkader op noodzakelijkheid, effectiviteit en proportionaliteit.

Deugdelijkheidseisen

De PO-Raad stelde ook voor de huidige deugdelijkheidseisen te evalueren, deze evaluatie periodiek te herhalen en de deugdelijkheidseisen daarnaast integraal te beoordelen. De SGP heeft het deel van dit voorstel dat betrekking heeft op de periodieke evaluatie overgenomen.

Tot slot bepleitte de PO-Raad bij de procedure voor de vaststelling van de toezichtskaders ook een rol van het onderwijsveld. Deze is nu in het wetsvoorstel expliciet genoemd.  

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 14 februari 2014

Nieuwscategorieën