Instrumentarium Passend onderwijs

De ontwikkelingen Passend onderwijs zijn landelijk in volle gang. Op de meeste plaatsen hebben de nieuwe samenwerkingspartners elkaar gevonden en zijn zij gekomen tot gemeenschappelijke uitgangspunten bij het op- en inrichten van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. Om deze transitie van oud naar nieuw te ondersteunen ontwikkelt de PO-Raad een set aan instrumenten dat aansluit bij het referentiekader (het 'Instrumentarium') die ondersteuning bieden bij verschillende facetten van deze transitie. Op de gezamenlijke bijeenkomst van de PO-Raad en het landelijk Coördinatorennetwerk PO op 4 april 2012 is het eerste deel van dit instrumentarium gepresenteerd.

Politieke ontwikkelingen

Uiteraard vraagt iedereen zich op dit moment af wat de huidige politieke situatie betekent voor de voortgang van Passend Onderwijs. Veel is daarin nog onduidelijk, Toch hebben wij gemeend, zoals u toegezegd, het instrumentarium ter beschikking te stellen door het op onze website te plaatsen. De PO-Raad volgt de situatie nauwgezet en houdt u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

De instrumenten

Het gaat om de volgende instrumenten:

  • Stappenplan, werkagenda (tijdpad) en transitiefase (oa. organisatorische handreikingen)
  • Bestuursmodellen Passend onderwijs (rechtsvormen, bestuursmodellen en voorbeeldstatuten)
  • Werken met het schoolondersteuningsprofiel (waar moet een schoolondersteuningsprofiel aan voldoen?)
  • Checklist aandachtspunten ontbinding samenwerkingsverbanden PO/WSNS
  • Samen bouwen aan een zorgcontinuüm in het primair onderwijs (samenwerking tussen primair en speciaal onderwijs)
  • De bekostiging van het samenwerkingsverband Passend onderwijs PO
  • Handreiking federatie plus
  • 'Doen wat nodig is' (van indiceren naar arrangeren)
  • Voorpublicatie voor het model ondersteuningsplan (een kapstok in een ppp).

De begrotingsmodule die de indeling van het ondersteuningplan volgt, is nog niet op de website geplaatst. Als gevolg van het schrappen van de bezuinigingen wijzigen de bedragen waarmee wordt gerekend in deze module. Zo zal het bedrag per leerling voor zware zorg toenemen nu het volume aan totale (voormalige) rugzakmiddelen in stand blijft. Daar staat tegenover dat de door OCW te hanteren kortingsbedragen per verwijzing naar het SO, op basis van drie categorieën, eveneens hoger zullen uitvallen. Immers, door het ongedaan maken van de andere SO-bezuinigingen, zoals het niet vergroten van de klassen, zullen de kosten per leerling SO toenemen, wat per saldo een dempend effect zal hebben op de toename van het budget van de samenwerkingsverbanden.

Het planningskader en de plenaire presentatie van Dick Rasenberg en de presentaties van de workshopleiders van 4 april 2012 geplaatst. Het filmpje van die dag kunt u vinden op youtube.

Naar instrumentarium >> 

Planningskader Passend Onderwijs

Het planningskader geeft een helder inzicht in relevante mijlpalen voor de implementatie van Passend onderwijs en de stappen die daarvoor nodig zijn, uitgezet in tijd.
Het planningskader bestaat uit vier hoofdgroepen: de onderwijsondersteuning, de organisatie, het personeel en het geld. Door te klikken op een mijlpaal of stap wordt een verbinding gemaakt met andere relevante stappen, informatie (over wet en regelgeving) en ook weer de instrumenten. Het planningskader biedt de noodzakelijke houvast, de samenhang en geeft inzicht voor een goede implementatie van Passend onderwijs in uw samenwerkingsverband.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 28 januari 2014

Nieuwscategorieën