Internationaal onderzoek niveau basisschoolleerlingen

Twee grote internationale onderzoeken zullen begin 2011 de prestaties van de Nederlandse basisschoolleerlingen op het gebied van taal en rekenen in kaart brengen. Op 16 augustus berichtten we al dat verbetertrajecten hun vruchten afwerpen in het taal- en rekenonderwijs. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen uitwijzen of het Nederlandse onderwijs ook internationaal in de lift zit.

TIMSS en PIRLS
Om te onderzoeken hoe Nederland in vergelijking met andere landen presteert zijn er twee grote internationale onderzoeken: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) meet sinds 1995 elke vier jaar de leerprestaties van leerlingen in de exacte vakken in het basisonderwijs. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) meet sinds 2001 elke vier jaar de leerprestaties van 10 jarige leerlingen op het gebied van lezen.

Geleidelijke daling
Nederlandse leerlingen hebben het in het TIMSS-onderzoek altijd heel goed gedaan. De studies uitgevoerd in 1995, 1999, 2003 en 2007 laten zien dat Nederland voor rekenen en wiskunde in de top tien van de best presterende landen staat. De laatste jaren zijn echter in Nederland steeds meer kritische geluiden te horen over de rekenkennis en -vaardigheden van leerlingen. Het niveau van rekenen lijkt geleidelijk te dalen. Ook blijkt dat het leesniveau in groep 6 in 2006 ten opzichte van 2001 afgenomen is.

Deelname scholen
Belangrijk voor het succes van PIRLS en TIMSS, is een voldoende deelname van scholen, leerkrachten en leerlingen. In het najaar 2010 zal een groot aantal basisscholen worden benaderd met de vraag mee te doen aan TIMSS of PIRLS. Beide projecten worden voor Nederland uitgevoerd in opdracht van het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Meer informatie is te vinden op http://timss.bc.edu (internationale website).

Meer informatie over PIRLS: Andrea Netten A.Netten@taalonderwijs.nl
Meer informatie over TIMSS: Martina Meelissen: m.r.m.meelissen@utwente.nl

Verbetertrajecten
In het kader van de Kwaliteitsagenda nemen sinds 2008 ruim tweeduizend scholen deel aan verbetertrajecten taal en rekenen. Tussenresultaten van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn veelbelovend. Uit een webenquête blijkt dat meer dan driekwart van de scholen de resultaten van de leerlingen aantoonbaar ziet verbeteren. Om de vooruitgang een vervolg te geven, is het echter wel noodzakelijk dat scholen zich blijvend inspannen voor hogere leerprestaties op taal en rekenen. De PO-Raad roept het toekomstige kabinet daarom op te blijven investeren in deze verhoging van de onderwijskwaliteit.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën