Interview AB-lid Wiely Hendricks: 'Het leraarsvak mag aantrekkelijker worden'

foto wiely hendricksHet negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Wiely Hendricks, voorzitter van het College van Bestuur bij De Haagse Scholen in Den Haag: ,,Schoolbestuur, vertrouw op je intuïtie.’’

 

 

 

-Als u de staatssecretaris van Onderwijs was, dan zou u als eerste…

,,Wat ik in ieder geval heel belangrijk vind is dat het vak van leerkracht aantrekkelijker wordt gemaakt zodat we meer talentvolle leraren aantrekken. Ik wil absoluut geen onrecht doen aan de leraren die nu voor de klas staan of de opleiding volgen. Maar we kunnen in het onderwijs zeker een bredere laag talentvolle leerkrachten gebruiken en nog meer mensen met analytische vaardigheden.

We weten uit nationaal en internationaal onderzoek dat de kwaliteit van de leerkracht en de interactie tussen leraar en kind het meest bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Goede mensen zijn de belangrijkste schakel. Bedrijven als Google en Apple draaien zo goed omdat ze een enorme aantrekkingskracht hebben en veel mensen er willen werken. Maar vraag in Nederland duizend mensen of ze leraar willen worden en er zeggen er 999 nee. Dat kan anders.

Wat mij betreft komen er daarnaast andere functies bij in het primair onderwijs, zoals rekenspecialisten. Het functiegebouw is nu niet uitdagend genoeg.’’

-Is het niet een taak voor de werkgever, het schoolbestuur dus, dat het vak op hun scholen aantrekkelijk is?

,,Voor een deel. Hoe een schoolbestuur het onderwijs organiseert in een dorp in Friesland heeft wellicht enig effect op hoe aantrekkelijk leraren in het dorp het vak vinden, maar dat heeft geen landelijke invloed. Als je het hele vak aantrekkelijker wil maken, dan moet je op nationaal niveau opereren en iets doen aan het landelijke beleid.”

-Welke tips heeft u voor de staatssecretaris om dat voor elkaar te krijgen?

,,Het salarisgebouw moet anders worden vormgegeven. Men kan wel denken dat nu de arbeidsvoorwaarden zijn gecentraliseerd, de schoolbesturen makkelijk voor meer salaris kunnen zorgen. Maar daarvoor is de bekostiging niet voldoende. Hogere salarissen gaan in het huidige systeem ten koste van de werkgelegenheid.
Daarnaast vind ik dat leraren meer autonomie moeten krijgen. De laatste jaren hebben zij van de overheid veel kaders meegekregen waarbinnen ze moeten blijven. Wat mij betreft mag er in het onderwijs ook meer aandacht komen voor niet-cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dat geeft het vak weer een andere kleur.’’

-En als u kijkt naar de korte termijn? De Tweede Kamer debatteert deze week over de Onderwijsbegroting. Wat mag daarbij niet onbenoemd blijven?

,,Als je de kranten leest, lijkt het net alsof de Rijksoverheid enorme investeringen doet in het onderwijs. Dat is niet correct. De achterstanden van de afgelopen jaren worden hooguit gecompenseerd of ingehaald. Dat is heel wat anders. Ik zou de politici willen oproepen die financiële realiteit onder ogen te zien.
En ik zou willen blijven benadrukken hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk geld de lumpsum ingaat. Met veel van het geld komen richtlijnen, kaders en labels mee. Daarmee gaat de ondernemingsruimte en creativiteit van schoolbesturen verloren, terwijl zij juist ruimte nodig hebben om keuzes te kunnen maken om het onderwijs te blijven verbeteren.”

-Wat merkt u daarvan in uw eigen organisatie?

,,Ons financieel perspectief is de laatste jaren aanmerkelijk slechter geworden. We zijn veel bezig met de vraag ‘Hoe overleven we deze situatie en kunnen we verstandig omgaan met geld’? Dat laatste is altijd belangrijk, maar er blijft nu veel minder ruimte over om creatief na te denken over onderwijs.’’

- Wat is voor u de crux van het organiseren van goed onderwijs?

,,Een hele belangrijke schakel is de directie. Die kan het onderwijs maken en breken. Een goede directeur heeft zelden of nooit een zwakke school. Het is dus belangrijk dat een schoolbestuur zorgt voor een goede directeur die inzicht heeft in hoe hij zijn organisatie moet inrichten en moed heeft om leraren aan te spreken op hoe ze lesgeven. Het bestuur moet de directie daarvoor toerusten. Op leerkrachtniveau geldt dat ook. In de cao en het Bestuursakkoord hebben we afgesproken dat meer leraren complexe differentiërende vaardigheden beheersen. Mijn bestuur helpt daarbij. Voordeel daarvan is dat wij ons geld daarvoor efficiënter kunnen inzetten dan wanneer iedere school dat afzonderlijk zou organiseren. Bovendien hebben individuele scholen vaak niet de specifieke kennis over inkoop in huis.’’

- Waarom bent u AB’er geworden van de PO-Raad?

,,De PO-Raad zorgt ervoor dat het onderwijs in Nederland zich verenigt en we een stevig krachtenveld vormen tegenover de politiek. Daarmee hebben we invloed op beleid. Ook helpt ze schoolbesturen onderling te verbinden. Ik vind het heel belangrijk dat we elkaar allemaal aanspreken en zo van elkaar kunnen leren. De PO-Raad kan die gezamenlijkheid faciliteren. Ze heeft netwerken die het uitwisselen van kennis makkelijker maken, biedt service en ondersteuning aan leden en leden kunnen van haar expertise over bijvoorbeeld de cao profiteren. Hieraan wilde ik een bijdrage leveren. Ik zie ook dat het nog steeds beter kan.’’

-Waar doelt u op?

,,De PO-Raad heeft al heel wat bereikt: het terugdraaien van bezuinigingen en het verbreden van het Bestuursakkoord bijvoorbeeld. Het primair onderwijs kan zijn invloedkant nu nog verder waarmaken. Dat is nu vooral een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Er zijn allerlei akkoorden gesloten en plannen gemaakt, zoals de plannen in de beleidsagenda. Van ons wordt verwacht dat we ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs verder omhoog gaat en dat kinderen hun talenten beter kunnen ontwikkelen. Wij moeten dat nu gaan waarmaken. Als we dat bereiken en dus aan de verwachtingen voldoen, worden we samen krachtiger als gesprekspartner.’’

-Wat doet u daar met uw bestuur zelf aan?

,,Er zijn twee lijnen die mijn bestuur beetpakt. We willen innoveren. De teams in school willen dat ook graag. ICT kan daarbij een rol spelen. En we moeten zorgen voor professionalisering, voor onszelf en onze medewerkers.’’

- Wat wilt u de sector en uw collega-bestuurders meegeven?

,,Vergeet je eigen gevoel niet. De beleidsomgeving waarbinnen we moeten werken, is complex. Ik hoop dat alle besturen desondanks eigen keuzes durven te blijven maken. Laat daarbij je eigen gevoel en intuïtie spreken als het gaat om wat goed is voor kinderen en scholen. De spirit moet levend blijven.’’

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën