Intrinsiek nieuwsgierige leraar brengt schoolkwaliteit omhoog

Wanneer op scholen een cultuur heerst waarin leraren intrinsiek nieuwsgierig zijn naar de resultaten van hun handelen, gaat de kwaliteit van de school omhoog. Dat is één van de bevindingen van het rapport ‘Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering’, waarin een literatuurstudie samen met inspirerende schoolportretten rondom datagebruik gebundeld zijn.

Vorig jaar heeft de Inspectie van het Onderwijs in haar onderwijsverslag geconstateerd dat de hoeveelheid data op scholen weliswaar toeneemt, maar dat het gebruik daarvan voor opbrengstgericht werken achter blijft. Een deel van de oorzaak hiervan is volgens het rapport gelegen in de cultuur van de school. 

In een kwaliteitsgerichte schoolcultuur zijn mensen er op gericht zichzelf en het onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren. Elke medewerker is betrokken op elke leerling. Collega’s vragen elkaar om advies en spreken elkaar aan.

Structuur en leiderschap

Daarnaast kunnen ook een goede structuur en leiderschap de verbetercultuur en het kwaliteitsbewustzijn bevorderen. Structuur, bijvoorbeeld in de elementen van de kwaliteitszorgcyclus, dwingen je om het op gezette tijden over kwaliteit te hebben. Dit geldt des te meer als bij het uitvoeren van de kwaliteitszorgcyclus bewust wordt gestuurd op het gebruik van (en reflectie op) gegevens. Dit leidt tot beter onderbouwde keuzes en prioriteiten en tot beter zicht op het behalen van de gestelde doelen.

Wat betreft leiderschap is iedereen in de school gebaat bij voorbeeldgedrag van leidinggevenden, terwijl tegelijkertijd verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd zijn. Dat geeft blijk van vertrouwen. Tot slot zijn hoge ambities en facilitering rond de informatievoorziening van belang.

Lerende netwerken

De PO-Raad gaat de uitkomsten van het onderzoek meenemen in de gesprekken die gevoerd worden binnen lerende netwerken. Daar komt het thema 'sturen op een kwaliteitsgerichte schoolcultuur' regelmatig aan de orde. 

Aan het onderzoek namen onder andere bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers deel uit de Kennisgroep Kwaliteit van de PO-Raad. Het volledige rapport 'Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering' vindt u hier

Laatst gewijzigd: 
maandag 29 juni 2015