Invoering regeling bestemmingsbox

Per komend schooljaar (2010-2011) wordt de zogenoemde “bestemmingsbox” ingevoerd. De PO-Raad heeft zich hiervoor hard gemaakt om de bestedingsvrijheid van schoolbesturen rondom projectsubsidies te vergroten en de administratieve last terug te brengen. Dat is winst voor de sector. In dit kader wordt voor de versterking van taal en rekenen per 1 augustus aanstaande € 24 miljoen aan projectgelden (€ 15,50 per leerling) via de bestemmingsbox aan schoolbesturen verstrekt.

Huidige situatie
Schoolbesturen ontvangen nu naast een (vrij besteedbaar) lumpsumbudget ook (project)subsidies ter financiering van het onderwijs op hun scholen. Kenmerkend voor subsidies is, dat ze veelal moeten worden aangevraagd, gebonden zijn aan het doel waarvoor zij zijn verstrekt, apart verantwoord moeten worden en dat, als het geld niet in overeenstemming met het doel is besteed, veelal terugvordering plaatsvindt. Kortom, dergelijke subsidies leiden tot een onevenredige administratieve last en leggen schoolbesturen ook beperkingen op in de besteding.

Daarom is met OCW gezocht naar een alternatief, waarbij een schoolbestuur zelf prioriteiten kan stellen en waarbij er veel minder sprake is van administratief gedoe. Dit alternatief is de bestemmingsbox.

Bestemmingsboxgelden vallen niet onder accountantscontrole
Via de bestemmingsbox worden gelden door de overheid verstrekt met een specifiek doel. Het zijn echter gewoon lumpsumgelden, dus schoolbesturen houden de volledige bestedingsvrijheid over deze middelen. Het geld wordt zonder aanvraag aan alle schoolbesturen toegekend. Niet-bestede middelen worden ook niet teruggevorderd.

Wel wordt aan schoolbesturen gevraagd om via het jaarverslag op hoofdlijnen aan te geven waarvoor en hoeveel geld is ingezet ten aanzien van het bereiken van het doel waarvoor middelen (via de bestemmingsbox) zijn verstrekt. Mede aan de hand hiervan wil het ministerie op macroniveau inzicht verkrijgen in de besteding van middelen die voor een bepaald doel zijn verstrekt.

Het is absoluut niet nodig dat er voor deze globale informatievoorziening een aparte administratie op na wordt gehouden. Eén en ander valt dan ook niet onder de accountantscontrole.

‘Voorlopers’ lopen bekostiging niet langer mis
Met de komst van de bestemmingsbox zal het aantal (project)subsidies verminderen, doordat eerder gekozen zal worden voor lumpsumbekostiging via de bestemmingsbox. Voordeel is ook dat schoolbesturen die al invulling hebben gegeven aan het doel waarvoor middelen worden verstrekt via de bestemmingsbox, zondermeer deze gelden ontvangen. In het verleden liepen deze “voorlopers” nog al eens bekostiging mis.

Innovatief beleid
Per 2010-2011 zal € 24 miljoen aan projectgelden (€ 15,50 per leerling), in het kader van het versterken van taal en rekenen, via de bestemmingsbox aan alle schoolbesturen worden verstrekt (zie regeling bijzondere bekostiging taal, rekenen en opbrengstgericht werken). De bestemmingsbox is primair bedoeld voor dergelijk nieuw/innovatief beleid. In uitzonderingsgevallen kan in het kader van het evalueren van ingezet beleid ook bestaande bekostiging tijdelijk via de bestemmingsbox worden verstrekt. In dat kader worden per volgend schooljaar ook de middelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden via de bestemmingsbox verstrekt. De PO-raad zal hier uiterst alert op zijn!

Schoolbesturen worden binnenkort per brief door het ministerie van OCW geïnformeerd over de aard en werking van de bestemmingsbox.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën