Kabinet vraagt SER-advies over voorzieningen jonge kinderen

Het kabinet heeft de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd over de inrichting van kinderopvangvoorzieningen. Het kabinet wil weten hoe het enerzijds de deelname van ouders aan het arbeidsproces beter kan ondersteunen en hoe het anderzijds de brede ontwikkeling van jonge kinderen kan optimaliseren. Daarbij is de vraag of het bestaande stelsel de doorlopende ontwikkel- en leerlijnen van jonge kinderen voldoende ondersteunt.

Met deze opdracht geeft het kabinet alsnog uitvoering aan de motie van Van Weyenberg van november 2014 die verzocht de sociaaleconomische effecten van kinderopvang in kaart te laten brengen. Het advies van de SER wordt eind dit jaar verwacht.

Advies Onderwijsraad 'Jonge Kind'

Eerder heeft de Tweede Kamer ook de Onderwijsraad gevraagd een advies uit te brengen over het aanbod voor jonge kinderen in Nederland. De Onderwijsraad geeft antwoord op de vraag welke inrichting van het voorschoolse stelsel het meest adequaat is om alle kinderen een goede start in het onderwijs te bieden. Dit advies wordt in het derde kwartaal van 2015 verwacht.

De PO-Raad denkt dat de inzichten uit deze beide adviezen positief zullen bijdragen aan de discussie over een structurele oplossing voor het versnipperde aanbod voor jonge kinderen. De PO-Raad heeft zich, samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep al meermaals uitgesproken over de noodzaak tot één basisvoorziening voor alle jonge kinderen.

Bezuiniging op kinderopvang aantoonbaar slecht voor kwaliteit

Afgelopen dinsdag publiceerde het Centraal Plan Bureau een onderzoekspaper waarin de onderzoekers stellen dat de in 2012 doorgevoerde bezuinigingen op de kinderopvangsubsidies hebben geleid tot een afname van kwaliteit. De onderzoekers roepen beleidsmakers op om bij de effecten van de bezuiniging niet alleen naar de arbeidsparticipatie van vrouwen te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de opvang. Die is immers medebepalend voor de ontwikkeling van kinderen.  

Ontwikkelrecht voor peuters

Deze discussie sluit aan bij het pleidooi dat de PO-Raad voert voor een 'ontwikkelrecht' voor peuters. Dat houdt in dat alle peuters van 2,5 tot 4 jaar minimaal twee dagdelen in de week naar een peuteropvang gaan, ongeacht of hun ouders werken of niet.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 juni 2015

Nieuwscategorieën