Kamer bespreekt verzelfstandiging dislocaties

In de afgelopen jaren heeft de PO-Raad ervoor gepleit soepeler om te gaan met de verzelfstandiging van dislocaties in nieuwbouwwijken.

19 januari wordt in de 2e kamer de Wijziging van de Wet op het primair onderwijs besproken waarmee het mogelijk wordt dislocaties weer te verzelfstandigen. (Kamerstuknummer 32760). Deze wijziging is een antwoord op de problemen die bij verschillende scholen zijn ontstaan omdat - inmiddels alweer ruim 3 jaar geleden – de interpretatie van het begrip plaatsruimte in de wet werd aangescherpt. Een school moet binnen 5 jaar de stichtingsnorm halen. Prognoses moeten aantonen dat daarna de school ook nog 15 jaar boven de stichtingsnorm zal blijven. Het gevolg van die – nieuwe - interpretatie was dat het nauwelijks meer mogelijk was een dislocatie om te vormen tot een zelfstandige school.

Kern van het probleem is dat zodra er voor leerlingen plaatsruimte is, zij niet mogen worden meegeteld bij de bepaling van het toekomstig aantal leerlingen van de nieuwe school. De feitelijke stichtingsnorm kwam daarmee aanzienlijk hoger te liggen dan de wettelijke norm, met als gevolg een aantal zeer grote scholen met verschillende vestigingen. Dergelijke dislocaties ontstaan vaak omdat het tempo waarmee een nieuwbouwwijk kan worden gerealiseerd – o.a. als gevolg van planologische aspecten - vaak achterblijft bij de verwachtingen. Omdat een nieuwe school binnen 5 jaar aan de stichtingsnorm moet voldoen, bleek dat laatste vaak niet haalbaar. In de praktijk werd daarom vaak vast gestart met een dislocatie om deze in een later stadium om te vormen tot een zelfstandige school.

Het nieuwe wetsvoorstel houdt in dat wanneer een prognose aantoont dat een dislocatie voldoet aan de reguliere stichtingsnorm, deze kan worden verzelfstandigd. Daarnaast moet worden aangetoond dat de overblijvende school nog tenminste 15 jaar in stand kan blijven.

Na behandeling in de 2e kamer zal ook de eerste kamer de wet nog moeten goedkeuren. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet te zeggen. Om vertraging te voorkomen bij de eventuele verzelfstandiging van een bestaande dislocatie, wordt schoolbesturen aangeraden de voorbereidende werkzaamheden hiervoor op te pakken. Ook wordt aangeraden hierover tijdig met de gemeente over te voeren.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 januari 2012

Nieuwscategorieën