Kamer overwegend positief over wetsvoorstel kwaliteit speciaal onderwijs

Op 14 maart besprak de Kamer het wetsvoorstel in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. In september 2011 stuurde de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel, dat wijzigingen voorstelt ten behoeve van een kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs. Naar aanleiding van deze brief en een schriftelijke vragenronde van de Tweede Kamer heeft de minister dit wetsvoorstel deels al aangepast. Zo kunnen scholen voor meervoudig gehandicapte leerlingen uitbreiden met een vso-afdeling en is de mogelijkheid geopend voor deelname aan het vavo-onderwijs (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).

De Kamerleden refereerden bij de bespreking van het wetsvoorstel voor een deel aan de consequenties van de toezeggingen door de minister rond de wet passend onderwijs zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelingsperspectief en de geschillencommissie. Een kritische noot werd nog gekraakt rond de in het regeerakkoord, voor het regulier onderwijs opgenomen afspraak, dat bij wet zal worden geregeld dat scholen die langer dan 1 jaar zeer zwak zijn kunnen worden gesloten. De minister, die een voorstel van wet daartoe nog moet uitwerken, deed geen toezegging op welke termijn dit ook voor het speciaal onderwijs zou moeten gaan gelden. Pogingen van de oppositie om opnieuw de 10 % klassenvergoting ter discussie te stellen strandden opnieuw bij de eerder gekozen opstelling van de regeringspartijen, hoewel de heer Elias (VVD) het deze keer wel een bezuiniging noemde die hij "kantje boord" acht. Een motie om de gevolgen van de klassenvergroting te monitoren werd door de minister ontraden.

Op de vraag wie er beslist over leerlingen voor wie het nodig is dat ze na hun 16de of 18de jaar nog onderwijs krijgen binnen het vso gaf de minister aan dat hier het samenwerkingsverband aan zet is. Gemiddeld verlaat een leerling met 17 jaar het vso dus zij verwacht daar geen problemen. Voor de invulling van het ontwikkelingsperspectief (OPP) noemde de minister leerrendementsverwachting, uitstroomniveau en -bestemming, belemmerende en compenserende factoren en eventueel specifiek ondersteuningsaanbod bovenop het "reguliere" ondersteuningsaanbod van de speciaal school, als belangrijke elementen.

Over het algemeen wordt de wet gezien als een goed instrument om de kwaliteit en opbrengstgerichtheid van het speciaal onderwijs te vergroten en daarmee de perspectieven van de leerlingen te verbeteren.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 maart 2012

Nieuwscategorieën