Kamer twijfelt over meer vrijheid en minder Inspectie

De Tweede Kamer wikt en weegt nog of ze zal instemmen met het initiatiefwetsvoorstel van SGP, CDA en D66 dat het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs afbakent en scholen zo meer vrijheid geeft om hun onderwijs goed te organiseren. In een debat donderdag in de Kamer bleek dat zowel VVD, PvdA als SP er nog niet over uit zijn wat ze met het voorstel gaan doen. Naast SGP, CDA en D66 staat ook ChristenUnie positief tegenover het voorstel.

Het wetsvoorstel stelt onder meer dat het oordeel van de Inspectie over een school gebaseerd moet zijn op de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen, de minimum-kwaliteit. Scholen die het niet eens zijn met het oordeel moeten bezwaar en beroep kunnen aantekenen.

De PO-Raad ondersteunt de kernboodschap van deze wet. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs en zetten zich in voor meer dan minimum-kwaliteit. Als zij laten zien dat die kwaliteit goed is, kan de Inspectie ook meer afstand houden, vindt ze. De Inspectie krijgt daarmee een meer stimulerende rol.

Met de VO-raad heeft ze erop aangedrongen het parlement geen bepalende rol te geven bij het vaststellen van het nieuwe toezichtskader, zoals SGP en D66 voorstonden. Daarmee zou het parlement vrij spel krijgen om na incidenten nieuwe eisen te stellen aan het onderwijs. Woensdag bleek dat de initiatiefnemers aan die oproep gehoor hebben gegeven en het wetsvoorstel hebben aangepast.

De PO-Raad is daar blij mee maar blijft vraagtekens zetten bij het plan bezwaar en beroep mogelijk te maken omdat dit het onderwijs juridiseert.

Inspectie op afstand?

In het debat stelden vooral SP en PvdA zich twijfelend op. De SP wil leraren een grotere rol geven bij het bepalen of een school akkoord is met het oordeel van de Inspectie. De VVD vraagt zich af of de deugdelijkheidseisen wel van deze tijd zijn.

De Tweede Kamer zal het debat op een later moment afronden. Ook het kabinet komt dan met een reactie. Het is nog niet duidelijk of dit voor het zomerreces zal gebeuren.

Gedifferentieerd toezicht

Parallel aan de discussie over het wetsvoorstel, wordt ook discussie gevoerd of de Inspectie gedifferentieerd toezicht moet houden op het onderwijs. De PO-Raad is hier voorstander van, maar vindt dat de Inspectie niet gedifferentieerd moet oordelen en predicaten voldoende en goed moet uitdelen, zoals de Inspectie zelf wil. Ze maakt zich onder meer zorgen dat scholen daardoor geprikkeld worden te werken voor een predicaat in plaats van dat ze het doen omdat ze de leerling goed onderwijs willen bieden.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 2 augustus 2018

Nieuwscategorieën