Leden PO-Raad bespreken Nationaal Onderwijsakkoord

De leden van de PO-Raad zijn op hoofdlijnen tevreden over het Nationaal Onderwijsakkoord. Dat bleek uit vijf bijeenkomsten die de PO-Raad de afgelopen weken door het hele land organiseerde.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en vicevoorzitter Simone Walvisch legden tijdens die vergaderingen onder meer uit wat het akkoord voor de schoolbesturen en de rest van het onderwijs betekent.

Het sluiten van een Nationaal Onderwijsakkoord is een belangrijke voorwaarde om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven, was de centrale boodschap daarbij. Dankzij het akkoord kan de bapo daarnaast plaats maken voor een moderne seniorenregeling en wordt iets gedaan tegen de almaar stijgende werkgeverslasten.

Afspraken

Door het sluiten van het akkoord kunnen verschillende plannen uit het regeerakkoord bovendien worden uitgevoerd. In het  regeerakkoord beloofde het kabinet het primair en voortgezet onderwijs samen onder meer 344 miljoen euro wanneer het onderwijsveld zelf afspraken zou maken over modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De partijen uit de Stichting van het Onderwijs, stelden op hun beurt als voorwaarde dat het onderwijs bij de benodigde extra bezuinigingen door het kabinet zou worden ontzien. Dat is gebeurd. De leden van de PO-Raad zijn daarover te spreken, zo bleek op de bijeenkomsten.

Wel blijven er ook punten van zorg. Het Onderwijsakkoord neemt druk op de financiën niet volledig weg.  De schoolbesturen benadrukten daarnaast dat het belangrijk is dat ze voldoende ruimte houden om hun werk op hun manier te kunnen doen.  

Regionale bijeenkomsten

Op de laatste bijeenkomst, dinsdagmiddag in Assen, zei Den Besten dat het primair onderwijs het maximale uit de onderhandelingen over het akkoord heeft gehaald. Omdat het akkoord er een is van veel verschillende onderwijspartijen, kon niet aan alle wensen worden voldaan. ,,Het akkoord is stap één’’, aldus Den Besten.

Vervolgens moet ook een nieuwe CAO worden afgesproken en een bestuursakkoord. In dat akkoord maakt het primair onderwijs afspraken met de minister van Onderwijs over de ambities voor de komende jaren. De PO-Raad streeft ernaar nog dit jaar over zowel de CAO als het bestuursakkoord afspraken te maken.

Een nieuwe CAO PO

In de Assense zaal werd alvast voorzichtig gediscussieerd over hoe een nieuwe seniorenregeling eruit zou moeten komen te zien. Dat wordt verder besproken tijdens de cao-onderhandelingen die de komende maanden zullen plaatsvinden. De besturen wensen een cao waarin ruimte is voor flexibiliteit en maatwerk, zo zeiden ze. Daarnaast waren er zorgen over de betaalbaarheid van een nieuwe regeling. Ze gaven aan dat ze graag willen meedenken hoe die regeling eruit komt te zien.

De nieuwe CAO PO wordt later in een aparte ledenraadpleging in stemming gebracht.

Het Algemeen Bestuur van de PO-Raad besluit komende week namens de leden van de PO-Raad of ze instemt met het Nationaal Onderwijsakkoord. Het bestuur zal de leden daarbij uitgebreid informeren over de overwegingen die ze had bij het maken van een keuze. 

Loonruimte

In het Nationaal Onderwijsakkoord, dat nu nog een onderhandelaarsakkoord is, is verder afgesproken dat er in 2014 loonruimte komt en dat eerder dan gepland geld beschikbaar komt om leraren van in dienst te houden en te nemen. Dat is belangrijk omdat nu banen van jonge leraren op de tocht staan. Deze leerkrachten zijn over enkele jaren juist weer hard nodig, wanneer hun oudere collega’s met pensioen gaan. Vanaf 2015 is ook de nullijn van tafel en stijgen de lonen van leraren weer mee met de inflatie.

Uit recent onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek bleek dat bijna twee derde van de schoolleiders en leraren in het primair onderwijs positief of neutraal is over het akkoord.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 11 oktober 2013

Nieuwscategorieën