Lobby-update: aangenomen moties bij de behandeling van OCW begroting

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van OCW voor 2015 is er een hausse aan moties ingediend en aangenomen. In deze lobby-update een reactie op de aangenomen moties.

Openbaarheid jaarverslagen
VVD en PvdA hebben er via een aangenomen motie voor gepleit dat scholen ervoor moeten zorgen dat hun jaarverslagen op hun website gepubliceerd wordt. In eerste instantie wilden zij scholen verplichten om dit te doen. Echter in het debat gaf staatssecretaris Dekker aan dat een wettelijke verplichting niet nodig is, omdat 80 procent van de besturen in het primair onderwijs hier al uit zichzelf gehoor aan geeft. De PO-Raad praat binnenkort met haar leden over het voorstel het openbaren van jaarverslagen op te nemen in de Code Goed Bestuur. We gaan voor de 100 %.

Toezicht in transitie
Vanuit de Tweede Kamer was er veel aandacht voor de plannen van Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker voor een nieuw toezichtkader voor de Inspectie. Zij willen toe naar een bredere blik op onderwijs. De Inspectie gaat naar meer kijken dan alleen taal en rekenen. Ook komen er nieuwe beoordelingsnormen en wil men naar gedifferentieerd toezicht. De oppositie is daar kritisch over. De VVD heeft via een motie aangegeven dat zij er veel belang hechten aan dat er binnen een school een verbetercultuur is onder leraren. De PO-Raad is van mening dat het goed is om het gesprek aan te gaan met de inspectie over nieuwe beoordelingsnormen, het meenemen van de verbetercultuur onder leraren spreekt ons aan. Wel verwacht de PO-Raad dat de Tweede Kamer geen overhaaste beslissingen neemt en de resultaten zal afwachten van de pilots die in dit kader worden uitgevoerd. Veranderingen van toezicht hebben alleen zin als is gebleken dat het werkt en dat er draagvlak voor is.

Lerarenregister
De Tweede Kamer heeft aangegeven dat zij als het om het lerarenregister gaat een breed draagvlak wil bij de beroepsgroep. In een motie vragen VVD en PvdA dat ook leraren die niet lid zijn van een vakbond zich herkennen in het lerarenregister en zich eigenaar voelen van het register. De PO-Raad vindt dat een lerarenregister, als sluitstuk van de professionalisering van leraren, kan bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leraren en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Breed draagvlak onder leraren voor het lerarenregister is daarbij essentieel. Een sterke beroepsgroep die voor alle leraren herkenbaar en aansprekend is dat ook.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om erop aan te dringen dat alleen leraren die ingeschreven staan in het leraren register recht hebben op een persoonlijk budget voor bijscholing. Staatssecretaris Dekker werkt aan de wettelijke verankering van het lerarenregister. Alle leraren worden in 2017 verplicht om zich te registreren in het register. De sectorraden in het PO, VO en MBO en de onderwijs coöperatie adviseren de staatssecretaris in dit traject. De verwachting is dat de staatssecretaris volgend jaar het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt. Zolang het lerarenregister nog niet wettelijk verplicht is, lijkt een koppeling van het budget voor eigen professionalisering aan het lerarenregister niet voor de hand te liggen.

Vensters PO
Via een motie hebben CDA, SP, SGP, D66 en ChristenUnie ervoor gepleit dat de eindtoetsscores niet langer via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen worden opgevraagd. Zij willen daarmee voorkomen dat ranglijsten van scholen worden gemaakt op basis van de gemiddelde scores op de eindtoets. Focus op die cijfers geeft een vertekend beeld over hoe het daadwerkelijk met het onderwijs op een school is gesteld, vinden zij. De PO-Raad onderschrijft dat maar is wel voorstander van transparantie. In Vensters PO worden de gemiddelde scores op de eindtoets daarom in de bredere context van de school geplaatst en kunnen ze door scholen van toelichting worden voorzien. Binnenkort komen op de website www.scholenopdekaart.nl de laatste nieuwe indicatoren beschikbaar die in afstemming met de leden zijn ontwikkeld.

Ruimte voor de leraar
Kamerbreed is men het erover eens dat het onderwijs weer, of meer van de leraar moet zijn. De VVD en PvdA dienden een motie in om een innovatiefonds voor leraren in te richten, waardoor leraren de tijd krijgen om hun eigen plannen voor onderwijsvernieuwing uit te voeren. Staatssecretaris Dekker staat welwillend tegenover deze motie en is bereid om 5 miljoen euro daarvoor beschikbaar te stellen (po en vo).

Flexibele schil versus vaste aanstellingen
De SP en PvdA diende een motie in om het aantal flexibele contracten en payrolling op scholen zo veel mogelijk terug te dringen. De PO-Raad ondersteunt dit van harte. Ook de PO-Raad is van mening dat daar waar mogelijk gewerkt moet worden met vaste aanstellingen. De meeste medewerkers in het primair onderwijs hebben dan ook een vast contract. Echter, aard van de werkzaamheden in het primair onderwijs vraagt wel om enige vorm van flexibiliteit, bijvoorbeeld daar waar er sprake is van een sterke daling van het aantal leerlingen.

Ernstig meervoudig gehandicapte kinderen
De staatssecretaris gaat daarnaast bekijken of hij in het kader van passend onderwijs iets kan doen aan de problemen met de bekostiging van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, zo zegt hij toe. Door de transitie jeugdzorg komen de onderwijs-zorgarrangementen voor deze leerlingen onder druk te staan. ChristenUnie wil de bekostiging van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen daarom lostrekken van de algemene onderwijsbekostiging, maar dat wil Dekker niet. De PO-Raad vindt ook dat bekostiging van onderwijs voor deze groep beter geregeld kan worden en heeft hierover al eerder aan de bel getrokken. Ze pleit voor een onderzoek. De ChristenUnie heeft haar motie tijdens het debat aangehouden. In december debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs, dan zal dat zeker ook ene onderwerp van gesprek zijn.

Asielkinderen
Een meerderheid van de kamer wil onderzoeken hoe scholen adequaat bekostigd kunnen worden voor het geven van onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers. Dit sluit goed aan bij het pleidooi van de PO-Raad die de afgelopen maanden diverse signalen ontving van besturen en scholen die moeite hebben om deze specifieke doelgroepen, aansluitend op hun behoeften, onderwijs en ondersteuning te bieden. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 februari 2015