Lobby-update: aanpak pesten, Wet werk en zekerheid en voorbereidingen begrotingsbehandeling

De Tweede Kamer debatteerde de afgelopen maand over verschillende onderwerpen. Rondom debatten spreken wij regelmatig met Tweede Kamerleden en hun medewerkers. Soms leidt dit tot aanpassingen van wet- en regelgeving. Maar in ieder geval leidt dit tot aandacht voor de positie van het primair onderwijs.

Sociale veiligheid

Onlangs presenteerde de PO-Raad en de VO-raad een actieplan ‘Sociale veiligheid op school’. Het plan van aanpak beoogt besturen, scholen en hun leraren te ondersteunen bij het krijgen van meer grip op de complexe werkelijkheid. Daarmee draagt het bij aan een sociaal veiliger klimaat waarin pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen en aangepakt. Naar aanleiding van dit actieplan heeft de Tweede Kamer besloten het debat van eind oktober uit te stellen naar begin volgend jaar. Daarmee geeft de Kamer vertrouwen aan het primair en voortgezet onderwijs om pesten in en om school op hun eigen manier nog beter aan te pakken.

Zorg en onderwijs voor meervoudig gehandicapte kinderen

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is onlangs met een oplossing gekomen voor een groep thuiswonende kinderen met ernstige meervoudige beperkingen / handicaps. Deze groep krijgt nu de mogelijkheid onder de Wet langdurige zorg (Wlz) te vallen, langere tijd was dit onduidelijk. De PO-Raad heeft hier meerdere malen voor gepleit. Voor deze groep kinderen kwam door de onzekerheid de continuïteit van de onderwijs zorg arrangementen onder druk te staan. Door deze oplossing wordt het opzetten en continueren van onderwijs – zorgarrangementen voor Wlz-gerechtige leerlingen eenvoudiger. 

Wet werk en zekerheid

De PO-Raad vraagt al enige tijd aandacht voor de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het primair onderwijs. De nieuwe ketenregeling die in de wet is opgenomen, zorgt namelijk voor een groot probleem bij vervanging van onderwijspersoneel bij ziekte. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) suggereert dat alle ziektevervanging geregeld kan worden via vervangingspools. De PO-Raad bestrijdt dit omdat het aantal invallers beperkt is. Ze heeft hierover nogmaals een brief aan de minister gestuurd.

De PO-Raad vreest dat de nieuwe wet ertoe zal leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en klassen worden samengevoegd of leerlingen naar huis worden gestuurd. Schoolbesturen in het primair onderwijs stellen alles in het werk om er voor te zorgen dat hun leerlingen altijd naar school kunnen, ook wanneer een leraar ziek is. Het primair onderwijs is de enige sector waar ziekte van een leerkracht niet leidt tot lesuitval. Continuïteit van het onderwijs is van belang voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de ouders die bij de inrichting van hun leven rekening houden met de opvang van hun kind door de school.

Wet normering topinkomens

Onlangs is het wetsvoorstel verlaging normering topinkomens in de Tweede Kamer aangenomen. Vanuit verschillende organisaties, onder andere door een aantal organisaties van toezichthouders, is kritiek geuit op dit wetsvoorstel, met name daar waar het een ongewenst effect heeft op overige functies in een organisatie en op de concurrentiepositie van bestuurders in het publieke domein. Ook bij de invoeringstermijn, slechts één jaar na de invoering van de eerste Wet Normering Topinkomens, zijn vraagtekens geplaatst.

Op dit moment voeren wij in aanloop naar de begrotingsbehandeling diverse gesprekken met Tweede Kamerleden. De begrotingsbehandeling OCW voor 2015 staat gepland in de week van 4 november.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 21 oktober 2014

Nieuwscategorieën