Lobby-update: Debat Onderwijsbegroting bestendigt extra geld voor primair onderwijs

Deze week was de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. De Kamer debatteerde meer dan tien uur over deze begroting. Alles bleek al te zijn uitonderhandeld bij het sluiten van het Begrotingsakkoord half oktober. De begroting wordt niet verder gewijzigd.

Voor het primair onderwijs is dat goed nieuws. Bij de politiek leeft het besef dat het primair onderwijs geen financiële ruimte meer heeft doordat de kosten al jaren harder stijgen dan de bekostiging. Voor het primair onderwijs wordt nog dit jaar 300 miljoen euro incidenteel toegevoegd aan de lumpsum. Dit is met name bedoeld voor (behoud van) werkgelegenheid. Voor de volgende jaren is er structureel 600 miljoen euro beschikbaar voor alle onderwijssectoren. Nog onduidelijk is hoe dit over de verschillende onderwijssectoren verdeeld wordt. Tijdens het debat gaven de minister en de staatssecretaris aan dat zij vertrouwen hebben in het onderwijsveld dat zij dit geld goed zullen besteden. Daarmee rust er een grote verantwoordelijkheid op de sector

Minder/meer toezicht Onderwijsinspectie

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op verzoek van CDA toegezegd te willen experimenteren met minder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs voor scholen die het goed doen. Andersom zal ook gelden dat wanneer een school het niet goed doet, zij sneller de Inspectie op de stoep hebben. 

Minister Jet Bussemaker zegde toe met de onderwijssectoren te gaan praten over het openbaar maken van jaarverslagen van schoolbesturen. Ze vindt net als de VVD dat besturen open moeten zijn over waar ze hun geld aan uitgeven.

Enkele partijen in de Tweede Kamer hebben daarnaast geprobeerd om de invoering van Passend onderwijs uit te stellen (SP) of gefaseerd in te voeren (D66). Dekker wees beide voorstellen af. Verder gaf hij aan dat kwaliteit van een school niet alleen te meten is op basis van Cito-scores. Hij gaf daarbij aan blij te zijn met het feit dat de PO-Raad binnenkort Vensters PO lanceert.

Moties

De partijen hebben tijdens het debat over de Onderwijsbegroting verschillende moties ingediend. D66 en SP dienden een motie in om medezeggenschaporganen in het onderwijs instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van de begroting. ChristenUnie vindt dat samenwerkingsverbanden in regio’s met negatieve verevening moeten worden gecompenseerd. GroenLinks diende een motie in om het verhogen van de van Cito-score te schrappen als doelstelling in het regeringsbeleid. CDA wil met een motie afdwingen dat er meer academisch opgeleiden in het onderwijs gaan werken (in bovenbouw vwo in het bijzonder). Volgende week stemt de Tweede Kamer over de moties.

In de weken voorafgaande aan de begrotingsbehandeling en in de week zelf is er veelvuldig contact geweest tussen de PO-Raad, Kamerleden en fractiemedewerkers. Daar waar mogelijk denken we mee en leveren wij informatie aan.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 1 november 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën