Lobby-update: drie onderwijsdebatten in de Tweede Kamer

De kamer heeft nog twee weken te gaan voor het zomerreces. Dat betekent veel debatten in de Tweede Kamer. Voor het primair onderwijs waren er drie debatten gepland. Het eerste debat ging over de evaluatie van de wet medezeggenschap. Gezamenlijk met de VO-raad en de besturenorganisaties hebben we daar deze week een brief over gestuurd aan de kamer. De kamer is kritisch over de medezeggenschap maar is niet geneigd de wet er sterk op te willen aanpassen. De sector zelf is aan zet om de medezeggenschap te versterken en dit gaan we ook ter hand nemen. Er was ook een debat over het SCP-rapport 'Waar voor ons belastinggeld'. De Kamerfracties die niet het Lenteakkoord ondersteunen hadden veel aandacht voor de nullijn en de cumulatie van bezuinigingen. Volgens de minister is duidelijk meetbaar dat de onderwijskwaliteit is verbeterd en naar haar mening is er niet bezuinigd in het onderwijs: bedrag per leerling is gestegen. Naar haar mening is de leerling-leraar ratio nu vaak te hoog. De PO-Raad zal in de lobby naar straks de nieuwe Tweede Kamer meer inzichtelijk gaan maken dat de leerling – leraar ratio met name de afgelopen twee jaar behoorlijk toeneemt en dat de sector wel degelijk te maken heeft met een situatie waarbij de kosten sneller stijgen dan de bekostiging.

Het laatste debat ging over de gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting. Hierover is het laatste half jaar meerdere malen in de kamer gedebatteerd. Dit keer niet alleen met de minister van OCW, maar ook met de minister van BZK, die gaat over het Gemeentefonds. In aanloop naar dit debat hebben wij eerder gezamenlijk met de VO-raad een brief naar de kamer gestuurd. De ministers gaven in hun reacties aan dat zij bezig zijn met een wetsvoorstel voor het primair onderwijs voor doordecentralisatie buitenonderhoud. Zij hopen dit per 1 januari 2014 te realiseren. Er ligt een motie van de Tweede Kamer voor volledige doordecentralisatie, vooral PVV en D66 pleiten hiervoor. De minister van OCW heeft aangegeven dat zij deze motie niet kan uitvoeren vanwege het bestuursakkoord met de VNG. De minister heeft wel aangegeven dat zij gecharmeerd is van 'ingebedde doordecentralisatie'. De PO-Raad heeft sterk gelobbyd om scholen het recht te geven op volledige doordecentralisaties als zij voldoen aan een aantal criteria. Een aantal weken geleden heeft de PVV hier een motie over ingediend, deze is helaas niet aangenomen. Een nieuwe regering kan dit onderwerp oppakken in een nieuw regeerakkoord. Wij zullen hiervoor blijven pleiten.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën