Lobby-update: drukbezocht Onderwijscafé, moties en wetsvoorstel verplichte eindtoets aangenomen

Het onderwijscafé over pesten, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en AVS op 10 april was drukbezocht door zo'n tachtig deskundigen, Kamerleden, schoolleiders en andere geïnteresseerden. Het was een emotionele discussie over een belangrijk onderwerp die ons allen aangaat. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt voorstander te zijn voor een antipestwet die scholen zal verplichten pesten aan te pakken volgens effectief bewezen methoden. Het onderwijsveld en ouderorganisaties verzetten zich hier tegen. De PO-Raad onderstreept een gezamenlijke aanpak van pesten maar waarschuwt daarbij wel dat Den Haag niet op de stoel van de schoolbesturen en leraren moet gaan zitten. De PO-Raad zal hier in haar contacten met de politiek aandacht voor blijven vragen.

Eindtoets

Stemmingen waren er deze week in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel eindtoets. Bij aanname van het wetsvoorstel zijn drie belangrijke wensen van de PO-Raad gehoord, waarover we veelvuldig contact hebben gehad met Tweede Kamer: De afname van de toets wordt verplaatst naar de periode half april-half mei, het schooladvies gaat zwaarder wegen bij de keuze van de leerling voor een middelbare school en voor de komende jaren blijft het mogelijk om voor specifieke doelgroepen in het reguliere basisonderwijs en voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs een toets op maat af te nemen. De PO-Raad is ook voorstander van een centrale eindtoets voor álle leerlingen in groep acht. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is echter besloten dat er geen centrale eindtoets komt. Er is een mogelijkheid om onder - door de minister nog op te stellen - voorwaarden ook een andere eindtoets te gebruiken. De PO-Raad zal blijven benadrukken dat het van groot belang is dat de resultaten van de verschillende eindtoetsen op dezelfde manier kunnen worden geïnterpreteerd. Alleen dan wordt duidelijk wat leerlingen in het kader van een doorlopende leerlijn precies kennen en kunnen en wat hun vaardigheid is ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen. In het kader van de door PvdA en VVD ingediende amendementen blijft de PO-Raad daarnaast bewaken dat het leerling- en onderwijsvolgsysteem een instrument is van de scholen zelf waaraan geen verdere inhoudelijke eisen worden gesteld. Het wetsvoorstel wordt nu ter behandeling doorgestuurd naar de Eerste Kamer.

Passend Onderwijs

Ook vond er een debat plaats over Passend onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is niet van plan de regio’s waarbinnen gemeenten jeugdzorg organiseren, gelijk te trekken met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De PO-Raad uitte hierover onlangs haar zorgen in een brief aan de Tweede Kamer. Deze week heeft de kamer een aantal moties ingediend naar aanleiding van een debat over Passend onderwijs. Zo vindt de VVD dat er meer aandacht moet komen voor hoogbegaafden binnen Passend onderwijs. In het najaar zal de staatssecretaris hierover een kader scheppen. Daarnaast hebben PvdA, D66 en CDA een motie ingediend die vraagt om de wet te wijzigen zodat ouders instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Het is nu bij wet geregeld dat hierover overeenstemmingsgericht overleg met ouders plaatsvindt. De PO-Raad is van mening dat de betrokkenheid van ouders bij het ontwikkelingsperspectief van groot belang is en dat de wet hierin voorziet. De stemmingen over de moties zijn op dinsdag 15 april. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 12 april 2013

Nieuwscategorieën