Lobby-update: Fusietoets, onderwijshuisvesting en hoogbegaafden

Het waren drukke debatweken in de Tweede Kamer. Een heel scala aan belangrijke onderwerpen voor het primair onderwijs zijn de revue gepasseerd. Een impressie.

Fusietoets

Het debat in de Tweede Kamer over de fusietoets spitste zich toe op wanneer scholen vrijgesteld zijn van de fusietoets. De Kamer vindt dat fusies in het primair onderwijs verplicht aan een toets moeten worden onderworpen wanneer de scholen van de gefuseerde schoolbesturen in krimpregio’s samen 2500 leerlingen of meer tellen. PvdA gaf Dekker donderdag 20 februari bij motie de opdracht dit in zijn plannen met de fusietoets te verwerken. De PO-Raad heeft er altijd voor gepleit de fusietoets in het primair onderwijs af te schaffen, omdat het scholen belemmert oplossingen te vinden voor de negatieve gevolgen van het dalend aantal leerlingen. De toets staat samenwerking van scholen in de weg. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs)  kwam verder tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer om samenwerkingsscholen voortaan geen fusietoets meer te laten ondergaan. Daarnaast werd er een motie aangenomen van de ChristenUnie die regelt dat de kleine scholentoeslag behouden blijft.

Onderwijshuisvesting

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. De PO-Raad pleit er al tijden voor om schoolbesturen hiervoor verantwoordelijk te maken. Ze is tevreden met de 158 miljoen euro die daarvoor beschikbaar komt en de overgangsregeling die wordt ingesteld. Daarmee wordt voorkomen dat schoolbesturen opeens voor flinke uitgaven komen te staan.

In het debat riep de Tweede Kamer de PO-Raad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verder op samen richtlijnen op te stellen voor renovatie van schoolgebouwen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zegde toe zijn best te doen die samenwerking tussen beide organisaties te bespoedigen. Renovatie is nu niet geregeld in de wet. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, hield onlangs tijdens een rondetafelgesprek een pleidooi om renovatie in de wet te regelen, zodat scholen en gemeenten beter kunnen voorzien in goede schoolgebouwen. Dat is nodig omdat de kwaliteit van veel schoolgebouwen nu ondermaats is en er met alleen nieuwbouw en vervangende nieuwbouw niet voldoende goede schoolgebouwen bijkomen om dat probleem op te lossen. De PO-Raad gaat hierover graag met de VNG in gesprek.

Hoogbegaafden

Vorige week vond het vervolg van het debat plaats over toptalent in het funderend onderwijs. Een aantal politieke partijen dienden moties in. Een tweetal moties van de PvdA zijn aangenomen. De eerste aangenomen motie vraagt de regering om in de uitwerking van de lerarenagenda als een van de belangrijkste doelen op te nemen dat leraren complexe vaardigheden beheersen. Dat zijn vaardigheden als het afstemmen van instructie en het afstemmen van onderwijstijd.

De PO-Raad is blij met deze motie, alle leraren moeten over deze vaardigheden beschikken. Het vormt de basis voor ons professionaliseringsbeleid.

Daarnaast is er een motie aangenomen die vraagt om ervoor te zorgen dat extra ondersteuning voor onder andere hoogbegaafden ook daadwerkelijk beschikbaar is. Inhoudelijk vindt de PO-Raad dit een voor de hand liggende werkwijze. Wel zijn er nog vragen over de financiële consequenties. Wij gaan ervan uit dat die in de voorstellen van de staatssecretaris worden uitgewerkt.

Peutervoorziening

In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen, heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) willen onder meer de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkstellen, zo schreven zij vorig jaar in een plan. Ook gaan ze investeren in de pedagogische kwaliteit van deze voorzieningen. Voor werkende ouders komt er één financieringsstructuur via de kinderopvangtoeslag. Ze willen daarmee zorgen dat onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang beter op elkaar aansluiten. Dit is een stap in de goede richting, vindt de PO-Raad, maar de plannen zijn tegelijkertijd niet voortvarend genoeg omdat slechts een beperkte groep kinderen ervan zal profiteren. Het debat over dit onderwerp is uitgesteld naar 26 maart.

Eindtoetsen

De Tweede Kamer heeft vorige week ook kort gedebatteerd over de uitwerking om andere eindtoetsen toe te laten in het primair onderwijs. In aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad contact gehad met een aantal fracties in de Tweede Kamer. Ons belangrijkste bezwaar is dat in het overgangsjaar 2015 alle scholen de keuzevrijheid moeten hebben om te kunnen kiezen welke eindtoets zij af willen nemen. D66 en CDA hebben hierover een motie ingediend, deze is aangenomen. De PO-Raad deelt de mening van D66 en is blij met de aanname van deze motie. D66 had ook vragen over de communicatie over de verschillende eindtoetsen: Wie is hier verantwoordelijk voor? De staatssecretaris heeft toegezegd te zullen nadenken over een vorm van gezamenlijke communicatie of een gezamenlijke website waardoor scholen ook goed worden geïnformeerd over de keuzes die ze kunnen maken en de verschillende toetsaanbieders die daarin een rol spelen.

Bewegingsonderwijs

De PO-Raad heeft op 12 februari deelgenomen aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs. De PO-Raad is van mening dat scholen, gemeenten en ouders samen verantwoordelijk zijn voor een gezonde leefstijl van leerlingen. Bewegingsonderwijs is daarbij een belangrijk element maar dient in feite een hoger doel. Sport en bewegen zou dan ook zowel binnen het onderwijs en als buitenschoolse activiteit moeten worden gestimuleerd. Aanleiding voor de bijeenkomst was het streven van het kabinet naar een derde uur bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Scholen willen dat wel, bleek vorig jaar uit een nulmeting van het Mulier Instituut, maar het lukt lang niet altijd door een gebrek aan geld, een tekort aan bevoegde leerkrachten en onvoldoende accommodatie. Naar aanleiding van de rondetafelgesprek heeft de Tweede Kamer besloten nog te debatteren over dit onderwerp.

Laatst gewijzigd: 
maandag 24 februari 2014

Nieuwscategorieën