Lobby-update: krimp op de politieke agenda

Een onderwerp dat wij continu aankaarten bij de politiek is de problematiek van krimp en het moeten ontslaan van veelal jonge leerkrachten. Onlangs verscheen hierover een bericht van het CBS, de Christenunie heeft hier vervolgens ook kamervragen over gesteld. Onze zorg is dat het dalend aantal leerlingen niet parallel loopt met de vergrijzing. Op dit moment worden veelal jonge leraren ontslagen. Dit werd bevestigd door de cijfers van het CBS, wij zijn blij dat de politiek dit nu lijkt op te pakken.

Bij het afsluitende debat van het congres van de PO-Raad in juni had Jeroen Dijsselbloem toegezegd Kamervragen te stellen over de problemen met de fusietoets voor scholen in krimpgebieden. Onlangs zijn de antwoorden naar de Tweede Kamer verstuurd. In de beantwoording heeft de minister aangegeven ook dergelijk signalen te krijgen: "Nog dit jaar zal worden bezien of deze signalen zouden moeten leiden tot aanpassing van de beleidsregel." De minister verwijst naar het Interdepartementaal beleidsonderzoek 'Bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerlingenaantallen' dat onlangs is gestart. Eén van de onderwerpen daar is of de fusietoets een belemmerende factor is bij het oplossen van problemen met dalende aantallen leerlingen. Wij zullen hier aandacht voor blijven vragen in de lobby naar de politiek.

De Tweede Kamer is verder in volle gang gestart met de behandelingen van alle deelbegrotingen. De behandeling voor begroting van OCW is in de week van 26 november. Voor die tijd is op ons verzoek een kennismakingsgesprek georganiseerd met de vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer. Verder is op 1 november een debat gepland over de financiën in het primair onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 26 oktober 2012

Nieuwscategorieën